Renthub Logo
Home Icon

น้องๆ นักศึกษาต้องอ่าน! กับวิธีเตรียมการเอกสารเพื่อยื่นกู้ กยศ.

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
10 December 2022
น้องๆ นักศึกษาต้องอ่าน! กับวิธีเตรียมการเอกสารเพื่อยื่นกู้ กยศ.

สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่ต้องการยื่นเอกสารเพื่อกู้ กยศ.(กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา) อยู่ล่ะก็ รายละเอียดในบทความนี้ทางทีมงาน Renthub ก็ได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกู้ กยศ.มาฝาก ดังนี้...

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นเรื่องกู้ กยศ. ที่ต้องรู้

คุณสมบัติของผู้กู้ กยศ..jpg
 • นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต
  กำลังคนและมีความจำเป็นต่อ
 • นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
 • นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน

 1. แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร(แบบ กยศ.101)
 2. เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - ⁠สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้
  - ⁠กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี
  - ⁠กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
 5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
 6. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 7. ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
 8. เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม อาทิเช่น บันทึกกิจกรรมจิตอาสา หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103)

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องกู้ กยศ. : คลิก

เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ ผ่านระบบ DSL

1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ตัวอย่างเอกสารเปิดเผยข้อมูล.jpg

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

 • ผู้กู้ยืมต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น
 • ห้ามพิมพ์ชื่อ หรือให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่อแทน

ตัวอย่างสำเนาบัตร.jpg

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชน ต้องไม่หมดอายุ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและบิดา มารดา/ผู้ปกครอง และ/หรือคู่สมรส (ถ้ามี) และเจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น
 • สำเนาเอกสารต้องชัดเจน สมบูรณ์ อ่านออก ไม่เบลอ ไม่ดำ ฯลฯ
 • ถ่ายภาพ/สแกนไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเข้าสู่ระบบ ถ่ายภาพ/สแกนไฟล์ให้ ชัดเจน และเป็น แนวตั้งเท่านั้น

2. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ (ผู้ปกครอง)

ตัวอย่างเอกสารประกอบการรับรองรายได้ (2).jpg

กรณีมีรายได้ประจำ เช่น การทำงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน (พนักงานของรัฐ / พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัท ) โดยต้องแนบสลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน

ตัวอย่างเอกสารประกอบการรับรองรายได้.jpg

กรณีไม่มีรายได้ประจำ / ไม่มีรายได้ เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้าง เกษตรกร ใช้แบบฟอร์ม กยศ.102 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ข้าราชการ / หัวหน้าสถานศึกษา

เอกสารประกอบการรับรองรายได้ (กรณีไม่มีรายได้ประจำ)

 • ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม ตามแบบฟอร์ม กยศ.102
 • การกรอกรายได้ต้องระบุข้อมูลให้ตรงกับหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102) และข้อมูลที่บันทึกในระบบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการจากหน่วยงานที่ผู้รับรองได้สังกัด เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น


หมายเหตุ

 • ผู้กู้ยืมต้องเตรียมเอกสารเพื่อทำการ Upload ในระบบ DSL ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เห็นรายละเอียดชัดเจนโดยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอกสารแทนการสแกนเอกสารได้
 • ระบบรองรับไฟล์สกุล PDF / JPEG / GIF / TIFF / PNG ขนาดไม่เกิน 10 MB
 • ชื่อเจ้าของเอกสารต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่จะบันทึกในระบบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องกู้ กยศ. : คลิก

ขอขอบคุณข้อมูล & รูปภาพ : https://www.studentloan.or.th/th/home 

RELATED ARTICLES

อัปเดตคำอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ ปี 2024

อัปเดตคำอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ ปี 2024

การอวยพรวันเกิดไม่ว่าจะเป็นผ่านคำพูดหรือผ่านตัวอักษร เราก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่า...เจ้าของวันเกิดจะต้องรู้สึกมีความสุขที่สุด เพราะการอวยพรวันเกิดถือได้ว่าเป็นการแสดงความรัก ความเอาใจใส่และความห่วงใยในรูปแบบหนึ่ง แต่มันจะดีกว่าไหม ถ้าเราเพิ่มเติมความพิเศษด้วยการอวยพรวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งในวันนี้เราก็มีคำอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ได้กับคุณพ่อคุณแม่ คนรัก เพื่อน หรือแม้แต่พี่น้อง พร้อมกับคำแปลภาษาไทยมาให้คุณได้เลือกใช้กันค่ะ

โพสต์เมื่อ23 July 2024
รวมรายชื่อ บริษัทเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ที่น่าเอาไว้ใต้หอพัก

รวมรายชื่อ บริษัทเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ที่น่าเอาไว้ใต้หอพัก

ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าการมีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญใต้หอพัก ได้กลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอันดับต้น ๆ ที่ผู้เช่ามักจะถามหา ส่งผลให้เจ้าของหอพักอพาร์ทเม้นท์หลาย ๆ แห่ง เริ่มมองหาสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนนี้มาไว้บริเวณใต้หอพักกันเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นผู้เช่าแล้ว ผู้คนโดยรอบก็ยังถือได้ว่าเป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่จะแวะเวียนมาใช้บริการเครื่องซักผ้าบริเวณใต้หอพักอีกด้วย ดังนั้นในวันนี้เราจึงได้รวบรวมรายชื่อบริษัทเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่น่าเอาไว้ใต้หอพักมาฝาก

โพสต์เมื่อ20 July 2024

POPULAR ARTICLE

รวมลิสต์ของจำเป็นของเด็กหอ ย้ายหอใหม่แล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

รวมลิสต์ของจำเป็นของเด็กหอ ย้ายหอใหม่แล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

โพสต์เมื่อ18 May 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2024, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram