Renthub Logo
ค้นหาบทความsearch
Home Icon
HOMEHOW TOLIFESTYLEREVIEWDECORATIONLAWNEWS & EVENTS

ไปยังเว็บไซต์ RentHub

น้องๆ นักศึกษาต้องอ่าน! กับวิธีเตรียมการเอกสารเพื่อยื่นกู้ กยศ.

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
10 December 2022
น้องๆ นักศึกษาต้องอ่าน! กับวิธีเตรียมการเอกสารเพื่อยื่นกู้ กยศ.

สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่ต้องการยื่นเอกสารเพื่อกู้ กยศ.(กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา) อยู่ล่ะก็ รายละเอียดในบทความนี้ทางทีมงาน Renthub ก็ได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกู้ กยศ.มาฝาก ดังนี้...

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถยื่นเรื่องกู้ กยศ. ที่ต้องรู้

 • นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต
  กำลังคนและมีความจำเป็นต่อ
 • นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
 • นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน

 1. แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร(แบบ กยศ.101)
 2. เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
  ⁠- สำเนาทะเบียนบ้าน
  - ⁠สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
  ⁠- สำเนาทะเบียนบ้าน
  ⁠- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้
  - ⁠กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี
  - ⁠กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
 5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
 6. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 7. ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
 8. เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม อาทิเช่น บันทึกกิจกรรมจิตอาสา หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103)

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องกู้ กยศ. : คลิก

เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ ผ่านระบบ DSL

1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

 • ผู้กู้ยืมต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น
 • ห้ามพิมพ์ชื่อ หรือให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่อแทน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชน ต้องไม่หมดอายุ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและบิดา มารดา/ผู้ปกครอง และ/หรือคู่สมรส (ถ้ามี) และเจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น
 • สำเนาเอกสารต้องชัดเจน สมบูรณ์ อ่านออก ไม่เบลอ ไม่ดำ ฯลฯ
 • ถ่ายภาพ/สแกนไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเข้าสู่ระบบ ถ่ายภาพ/สแกนไฟล์ให้ ชัดเจน และเป็น แนวตั้งเท่านั้น

2. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ (ผู้ปกครอง)

กรณีมีรายได้ประจำ เช่น การทำงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน (พนักงานของรัฐ / พนักงานโรงแรม พนักงานบริษัท ) โดยต้องแนบสลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน

กรณีไม่มีรายได้ประจำ / ไม่มีรายได้ เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้าง เกษตรกร ใช้แบบฟอร์ม กยศ.102 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ข้าราชการ / หัวหน้าสถานศึกษา

เอกสารประกอบการรับรองรายได้ (กรณีไม่มีรายได้ประจำ)

 • ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม ตามแบบฟอร์ม กยศ.102
 • การกรอกรายได้ต้องระบุข้อมูลให้ตรงกับหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102) และข้อมูลที่บันทึกในระบบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการจากหน่วยงานที่ผู้รับรองได้สังกัด เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั้น


หมายเหตุ

 • ผู้กู้ยืมต้องเตรียมเอกสารเพื่อทำการ Upload ในระบบ DSL ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เห็นรายละเอียดชัดเจนโดยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอกสารแทนการสแกนเอกสารได้
 • ระบบรองรับไฟล์สกุล PDF / JPEG / GIF / TIFF / PNG ขนาดไม่เกิน 10 MB
 • ชื่อเจ้าของเอกสารต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่จะบันทึกในระบบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเรื่องกู้ กยศ. : คลิก

ขอขอบคุณข้อมูล & รูปภาพ : https://www.studentloan.or.th/th/home 

RELATED ARTICLES

How to เลือกเฟอร์นิเจอร์หอพักแบบไหน ให้ถูกใจลูกค้า ?

How to เลือกเฟอร์นิเจอร์หอพักแบบไหน ให้ถูกใจลูกค้า ?

 ปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจเช่าหอพักของคุณเลยก็คือ “เฟอร์นิเจอร์ภายในหอพัก” ดังนั้นการเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ภายในหอพักจึงได้กลายเป็นเรื่องที่เจ้าของหอพักจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

โพสต์เมื่อ27 February 2023
เจ้าของหอมือใหม่ห้ามพลาด! กับวิธีการเลือก “ผ้าม่านสำหรับหอพัก”

เจ้าของหอมือใหม่ห้ามพลาด! กับวิธีการเลือก “ผ้าม่านสำหรับหอพัก”

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ! ว่าการเลือกผ้าม่านสำหรับหอพัก จะกลายเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างจุดเด่นให้กับหอพักของคุณได้เป็นอย่างดี

โพสต์เมื่อ25 February 2023

POPULAR ARTICLE

เปิด 20 ไอเดีย New Year Resolution 2024 ชีวิตฉันต้องดีขึ้นกว่าเดิม!

เปิด 20 ไอเดีย New Year Resolution 2024 ชีวิตฉันต้องดีขึ้นกว่าเดิม!

ปีใหม่ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ที่ทำให้หลาย ๆ คน ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองหรือที่เรามักจะเรียกกันว่า New Year Resolution ซึ่ง New Year Resolution คือ การตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม และสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งเป้าหมายอะไรดี ? บทความนี้เราก็จะขอมานำเสนอ 20 ไอเดีย New Year Resolution 2024 ชีวิตฉันต้องดีขึ้นกว่าเดิมมาฝาก

โพสต์เมื่อ23 December 2023
วิธีดูมิเตอร์ไฟฟ้าหอพัก

วิธีดูมิเตอร์ไฟฟ้าหอพัก

ก่อนที่จะไปพบกับวิธีดูมิเตอร์ไฟฟ้าหอพัก อันดับแรกเราต้องขอบอกก่อนว่า อัตราการคิดค่าไฟของแต่ละหอพักนั้นไม่เท่ากัน บางหอพักคิดค่าไฟตามที่การไฟฟ้ากำหนด บางหอพักจะมีการบวกราคาต่อหน่วยเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นค่าส่วนกลาง(ค่าไฟทางเดิน ค่าลิฟต์โดยสาร ฯลฯ โดยเมื่อมีการบวกค่าไฟต่อหน่วยเพิ่มขึ้นแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการเรียกเก็บค่าส่วนกลางเพิ่มเติม) ซึ่งการคิดราคาค่าไฟต่อหน่วยจะถูกระบุไว้ในสัญญาเช่าไว้อย่างชัดเจน หรือในบางหอพักก็จะมีการเหมาจ่ายค่าไฟต่อเดือน

โพสต์เมื่อ12 November 2023
รวม "วิธีทำให้ห้องหอมชื่นใจ" เหมือนอยู่ในโรงแรมสุดหรู

รวม "วิธีทำให้ห้องหอมชื่นใจ" เหมือนอยู่ในโรงแรมสุดหรู

คุณเป็นอีกคนหนึ่งไหมคะ ที่ชอบกลิ่นห้องหอม ๆ ของตามโรงแรมสุดหรู ซึ่งแค่เปิดประตูเข้าไปก็สามารถทำให้เรารู้สึกถึงความผ่อนคลาย จนอยากที่จะเอนกายลงนอนเพื่อพักผ่อน แต่มันจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยหากเราสามารถทำให้ห้องของเราหอมชื่นใจโดยที่ไม่ต้องเสียเงินไปจ่ายค่าโรงแรมแพง ๆ ซึ่งนอกจากกลิ่นหอม ๆ ภายในห้องที่คุณจะได้รับแล้ว การมีห้องที่มีกลิ่นหอมยังจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้าของห้องเองอีกด้วย (หากมีเพื่อน มีแฟน หรือบุคคลอื่น ๆ มาที่ห้อง) เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงได้รวมเคล็ดลับวิธีทำให้ห้องหอมมาฝาก ซึ่งรับประกันเลยว่าห้องของคุณจะหอมชื่นใจจนไม่อยากจะออกไปไหนเลยล่ะ

โพสต์เมื่อ09 November 2023
วิธีคำนวณภาษี ฉบับเข้าใจง่ายสไตล์ First Jobber

วิธีคำนวณภาษี ฉบับเข้าใจง่ายสไตล์ First Jobber

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นหน้าที่ของทุกคนที่มีรายได้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท เจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์ก็ตาม ซึ่งการคำนวณภาษีสำหรับ First Jobber นั้นอาจจะดูเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อน แต่จริง ๆ แล้วมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่ใครหลาย ๆ คนคิด เพียงแต่ต้องเข้าใจในหลักการพื้นฐานก็จะสามารถคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้องแล้ว และในวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีคำนวณภาษีแบบเข้าใจง่าย ๆ สไตล์ First Jobber กัน

โพสต์เมื่อ07 November 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram