Renthub Logo
Home Icon

“ภาษี” เรื่องต้องรู้สำหรับเจ้าของธุรกิจอพาร์ทเมนท์

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
19 March 2023
“ภาษี” เรื่องต้องรู้สำหรับเจ้าของธุรกิจอพาร์ทเมนท์

เมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างอพาร์ทเม้นท์และหอพักไปแล้ว ซึ่งเป็นการจดทะเบียคนละรูปแบบกัน เนื่องจากมีการจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจ สิ่งสำคัญต่อมาที่เจ้าของธุรกิจจะต้องรู้ก็คือเรื่องการ “เสียภาษี” โดยเฉพาะธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการต่อหนึ่งปีไม่ใช่น้อยเลย ดังนั้นหากพลาดการจ่ายภาษีไปอาจเกิดเบี้ยปรับย้อนหลังหรือต้องโทษตามกฎหมายได้

โดยการเสียภาษีของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่ามีการยื่นแบบและการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันออกไป แต่สำหรับในบทความนี้เราจะขอแนะนำภาษีธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ที่จดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดา เพื่อเป็นแนวทางการจัดการภาษีที่ถูกต้องและให้ผู้ประกอบการสามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและดำเนินธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหา โดยในหัวข้อแรกสิ่งที่ต้องพูดถึงก่อนเลยก็คือภาษีที่ผู้ประกอบการจะต้องชำระนั้นประกอบไปด้วย...

 

1. อากรแสตมป์ 

ภาษี-เรื่องต้องรู้สำหรับเจ้าของธุรกิจอพาร์ทเมนท์ 1-01.jpg

การเข้าสู่ระบบภาษีในส่วนของอากรแสตมป์จะขึ้นกับผู้ประกอบการ หากได้มีการทำข้อตกลงกับผู้เช่าในลักษณะเกิดเป็นตราสาร ผู้ประกอบการก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าอากรแสตมป์ตามจำนวนเงินและวิธีการที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ โดยการชำระค่าอากรแสตมป์จะชำระ 1 บาทต่อทุกจำนวนเงิน 1,000 บาทหรือเศษของ 1,000 บาทแห่งค่าเช่า หรือเงินกินเปล่าตลอดอายุสัญญาการเช่า ถ้าสัญญาเช่าไม่กำหนดอายุสัญญาเช่าถือเป็นการเช่า 3 ปี โดยไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแต่ให้ติดค่าอากรแสตมป์และขีดฆ่าทุกครั้งที่มีการทำสัญญาเช่า

2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภาษี-เรื่องต้องรู้สำหรับเจ้าของธุรกิจอพาร์ทเมนท์ 3-01.jpg

ประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องขอมีเลขประจำตัว และต้องนำเงินได้ที่ได้รับทั้งรายได้จากทางอื่นและรายได้จากค่าเช่าอพาร์ทเม้นท์มาหักกับค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วคิดออกมาเป็นรายได้สุทธิ หากเงินได้สุทธิถึงเกณฑ์อัตราที่ต้องเสียภาษีตามโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากำหนดก็นำเงินได้สุทธิมาคำนวณกับอัตราภาษี (%) ก็จะได้จำนวนภาษีที่ต้องชำระ โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเวลาตามกฎหมายพร้อมกับชำระภาษีตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการได้ 2 รูปแบบคือ ภ.ง.ด. 94 โดยนำเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อเสียภาษีครึ่งปี ยื่นแบบระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายนของปีภาษีนั้น และยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 90 โดยนำ เงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อเสียภาษีสิ้นปี โดยมีกำหนดการยื่นคือระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคมของปีถัดไป

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษี-เรื่องต้องรู้สำหรับเจ้าของธุรกิจอพาร์ทเมนท์ 2-01.jpg

โดยปกติรายได้จากค่าเช่าห้องพักถือเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากมีการให้บริการอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น การให้บริการเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสาธารณูปโภคก็อาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยปัจจุบันจะชำระในอัตรา 7% ของรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 ได้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

4. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษี-เรื่องต้องรู้สำหรับเจ้าของธุรกิจอพาร์ทเมนท์ 4-01.jpg

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีที่จัดเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยหอพัก/อพาร์ทเม้นท์จะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีเพดานภาษีสูงสุดอยู่ที่ 0.3% โดยจะยึดจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหลัก เพราะจุดประสงค์หลักคือการอยู่อาศัยจึงถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ต้องเสียภาษีในอัตราเดียวกันกับการอยู่อาศัยปกตินั่นเอง

  • ไม่ถึง 25 ล้านบาท : อัตรา 0.03% ล้านละ 300 บาท
  • 25 - 50 ล้านบาท : อัตรา 0.05% ล้านละ 500 บาท
  • 50 ล้านขึ้นไป : อัตรา 0.10 % ล้านละ 1,000 บาท

อัปเดตล่าสุด! อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566⁠
 

5. ภาษีป้าย 

ภาษี-เรื่องต้องรู้สำหรับเจ้าของธุรกิจอพาร์ทเมนท์ 5-01.jpg

การเข้าสู่ระบบที่จะเสียภาษีป้ายก็ต่อเมื่อผู้ประกอบกิจการมีการจัดทำป้ายแสดงชื่อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าเพื่อหารายได้ โดยจะมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันขึ้นกับตัวอักษรไทยหรืออักษรต่างประเทศ ตลอดจนเนื้อที่ที่ใช้จัดทำป้าย เช่น ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 10 บาทต่อเนื้อที่ห้าร้อยตารางเซนติเมตร เป็นต้น สามารถยื่นแบบแสดงรายการตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดภายในเดือนมีนาคมของปี

ภาษีถือเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าพลาดไม่ได้เลย เพราะหากลืมเสียภาษีไปอาจโดนโทษปรับตามกฎหมายทำให้เสียผลประโยชน์ได้ ดังนั้นใครที่คิดจะทำธุรกิจนี้ควรศึกษาเรื่องภาษีไว้ ตลอดจนดูต้นแบบและตัวอย่างการทำธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ของจริงได้ที่ Renthub เว็บไซต์ที่รวบรวมหอพักกว่า 16,000 แห่งทั่วประเทศ!

RELATED ARTICLES

กฎหมายครอบครองปรปักษ์ คืออะไร ?

กฎหมายครอบครองปรปักษ์ คืออะไร ?

ในช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ คน คงจะเห็นประเด็นข่าวอันร้อนแรงเกี่ยวกับการ “ครอบครองปรปักษ์” กันมาบ้างแล้ว จนเป็นเหตุให้คำ ๆ นี้ ได้กลายเป็นคำค้นหาที่ติดอันดับใน Google ว่าการครอบครองปรปักษ์คืออะไร ? มีหลักเกณฑ์มีข้อบังคับหรือมีข้อเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายอย่างไรบ้าง ? ซึ่งอันดับแรกเราต้องขอบอกก่อนเลยว่าการครอบครองปรปักษ์ ถือได้ว่าเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่คนไทยทุกคนควรจะต้องทำความเข้าใจและรับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ เพื่อที่จะได้รักษากรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอสังหาฯ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาในอนาคต และในวันนี้ทีมงาน Renthub จึงจะขอมาสรุปใจความสำคัญของ “การครอบครองปรปักษ์” ในแบบฉบับที่เข้าใจได้ง่าย ๆ ให้คุณได้อ่านกัน

โพสต์เมื่อ04 April 2024
เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดว่าการเช็คราคาประเมินที่ดินเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เราก็คงจะต้องขอบอกเลยว่าคุณคิด “ผิด” เพราะในปัจจุบันนี้กรมธนารักษ์และกรมที่ดินได้เปิดให้ประชาชนสามารถเช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต อีกทั้งเจ้าของหอพักหรือผู้ที่กำลังมองหาทำเลเพื่อสร้างหอพักอพาร์ทเม้นท์คุณก็สามารถเช็คราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน ดังต่อไปนี้...

โพสต์เมื่อ09 February 2024

POPULAR ARTICLE

"กฎหมายเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ" ในอพาร์ทเม้นท์ เรื่องสำคัญที่ผู้เช่าต้องรู้!
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram