Renthub Logo
ค้นหาบทความsearch
Home Icon
HOMEHOW TOLIFESTYLEREVIEWDECORATIONLAWNEWS & EVENTS

ไปยังเว็บไซต์ RentHub

สาระสำคัญของ พ.ร.บ หอพัก สำหรับผู้ประกอบการหอพักมือใหม่

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
20 October 2021
สาระสำคัญของ พ.ร.บ หอพัก สำหรับผู้ประกอบการหอพักมือใหม่

สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ต้องการประกอบกิจการหอพัก โดยให้บุคคลทั่วไปเข้าพัก  สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือรายละเอียดของ พ.ร.บ หอพัก หรือ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนที่จะประกอบกิจการ เพราะพ.ร.บ เป็นกฎเกณฑ์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการหอพักทุกคนควรทราบก่อนยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การประกอบกิจการหอพัก 

ตามที่พ.ร.บ หอพักได้กำหนดไว้หอพักสามารถประกอบกิจการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ หอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน

 • หอพักสถานศึกษา คือ หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระบบ โดยไม่รวมถึงสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 • หอพักเอกชน คือ หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา

2.ประเภทของหอพัก 

โดยพ.ร.บ หอพัก ได้กำหนดประเภทของหอพักเพียง 2 ประเภทเท่านั้นคือ หอพักชาย และหอพักหญิง (ตามมาตรา 8)

3.คุณสมบัติของผู้ประกอบการสำหรับหอพักเอกชน 

ภายในพ.ร.บ หอพัก หรือพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสำหรับเอกชนต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้

 • มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ไม่ถูกระบุว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
 •  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เคยรับโทษจำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษเท่านั้น
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

4.อายุของใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 

ภายในพ.ร.บ หอพัก หรือพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 37 ได้ระบุว่าใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชนมีอายุ 5 ปี โดยนับจากวันที่ออกใบอนุญาต โดยผู้จัดการหอพักมีอายุ 2 ปีนับว่าแต่วันที่ออกใบอนุญาตเช่นกัน

ขอบคุณรูปภาพจาก ริณวรา อพาร์ทเม้นท์

5.การต่ออายุของใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอต่ออายุของใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชนต้องยื่นคำขออนุญาตต่อนายทะเบียนก่อนที่ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักจะสิ้นสุดลง ซึ่งเมื่อยื่นคำขอเรียบร้อยแล้วผู้ยื่นคำขอจะมีสถานะเป็นผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต

6.สิทธิประโยชน์และการสนับสนุน 

สำหรับหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการจะได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนตามในพ.ร.บ หอพัก มาตราที่ 41 ดังนี้

 • สิทธิที่จะได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ
 • สิทธิที่จะได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียว
 • สิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์

โดยการประกาศเกียรติคุณและการได้รับการสนับสนุนนั้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกำหนด

7.บทลงโทษ 

การกำหนดบทลงโทษผู้ประกอบกิจการหอพักตามพ.ร.บ หอพัก มีบทลงโทษดังนี้

 • หอพักที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการหอพัก ตามมาตรา 76 ระบุไว้ว่าจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนมีการฝ่าฝืนอยู่
 • ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพ.ร.บ หอพัก อาทิ การรับผู้พักที่เป็นนักเรียนชายหญิงปะปนกัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงไม่จัดทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือซึ่งมีรายการตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการมือใหม่ต้องศึกษาให้ละเอียดเพื่อที่จะไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดเอาไว้

ทั้ง 7 ข้อเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหอพักมือใหม่ควรทราบก่อนที่จะประกอบกิจการหอพักโดยต้องศึกษารายละเอียดการประกอบกิจการตามที่พ.ร.บ หอพักระบุไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากในการประกอบกิจการได้!


RELATED ARTICLES

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

เม้นท์ เจ้าของหอพักมือใหม่ต้องรีบเข้ามาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะวันนี้ Renthub ได้นำวิธีการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาสำหรับหอพัก/อพาร์ทเม้นท์มาฝาก!

โพสต์เมื่อ19 May 2023
เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

ผู้ประกอบการหอพักท่านใด ที่ต้องการรีไฟแนนซ์หอพัก คงต้องรีบมาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะ Renthub ได้รวบรวมข้อมูลที่คุณต้องรู้มาฝาก!

โพสต์เมื่อ06 November 2021

POPULAR ARTICLE

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดว่าการเช็คราคาประเมินที่ดินเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เราก็คงจะต้องขอบอกเลยว่าคุณคิด “ผิด” เพราะในปัจจุบันนี้กรมธนารักษ์และกรมที่ดินได้เปิดให้ประชาชนสามารถเช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต อีกทั้งเจ้าของหอพักหรือผู้ที่กำลังมองหาทำเลเพื่อสร้างหอพักอพาร์ทเม้นท์คุณก็สามารถเช็คราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน ดังต่อไปนี้...

โพสต์เมื่อ09 February 2024
อัปเดต "ภาษีธุรกิจให้เช่าหอพักอพาร์ทเม้นท์" ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

อัปเดต "ภาษีธุรกิจให้เช่าหอพักอพาร์ทเม้นท์" ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

สำหรับในบทความนี้ทางทีมงาน Renthub ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับภาษีธุรกิจการให้เช่าหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ที่ต้องรู้มาฝาก เพื่อให้เจ้าของหอพักอพาร์ทเม้นท์หรือผู้ที่มีแพลนจะเปิดกิจการหอพักอพาร์ทเม้นท์ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีของธุรกิจประเภทนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลทั้งหมดทีมงานฯ ได้นำมาจาก “กองกฎหมาย กรมสรรพากร” และถ้าพร้อมแล้ว เราไปพบกับ “ภาษีธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” พร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 January 2024
เตรียมตัวให้พร้อม! สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2566

เตรียมตัวให้พร้อม! สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2566

ในช่วงเวลาสิ้นปี นอกเหนือจากกลิ่นอายของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คนไทย(ผู้มีรายได้)ทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยก็คือ “การยื่นภาษี” ซึ่งในวันนี้เราก็จะขอมากล่าวถึงรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำไปหักออกจากเงินได้ที่ต้องเสียภาษี เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน ทั้งนี้ในปี 2566 รายการลดหย่อนภาษีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากปี 2565 และรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงานได้นำมาฝากพร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 November 2023
เวนคืนที่ดินคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

เวนคืนที่ดินคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

หลาย ๆ คน คงจะเคยได้ยินคำว่า “เวนคืนที่ดิน” กันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะ ? แต่เราก็เชื่อได้เลยค่ะว่าไม่มีใครที่จะอยากโดนเวนคืนที่ดินอย่างแน่นอน เพราะว่าเราจะต้องสูญเสียที่อยู่หรือที่ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ทดแทนให้ก็ตาม และในวันนี้เราจึงจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับการเวนคืนที่ดิน ว่ามันคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? และเรามีวิธีการเช็คพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงจะโดนเวนคืนที่ดินหรือไม่มาฝากอีกด้วยค่ะ

โพสต์เมื่อ16 November 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram