Renthub Logo
Home Icon

สาระสำคัญของ พ.ร.บ หอพัก สำหรับผู้ประกอบการหอพักมือใหม่

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
20 October 2021
สาระสำคัญของ พ.ร.บ หอพัก สำหรับผู้ประกอบการหอพักมือใหม่

สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่ต้องการประกอบกิจการหอพัก โดยให้บุคคลทั่วไปเข้าพัก  สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือรายละเอียดของ พ.ร.บ หอพัก หรือ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนที่จะประกอบกิจการ เพราะพ.ร.บ เป็นกฎเกณฑ์สำคัญสำหรับผู้ประกอบการหอพักทุกคนควรทราบก่อนยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การประกอบกิจการหอพัก 

ตามที่พ.ร.บ หอพักได้กำหนดไว้หอพักสามารถประกอบกิจการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ หอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน

 • หอพักสถานศึกษา คือ หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระบบ โดยไม่รวมถึงสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 • หอพักเอกชน คือ หอพักที่ผู้ประกอบกิจการหอพักเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา

2.ประเภทของหอพัก 

โดยพ.ร.บ หอพัก ได้กำหนดประเภทของหอพักเพียง 2 ประเภทเท่านั้นคือ หอพักชาย และหอพักหญิง (ตามมาตรา 8)

3.คุณสมบัติของผู้ประกอบการสำหรับหอพักเอกชน 

ภายในพ.ร.บ หอพัก หรือพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักสำหรับเอกชนต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้

 • มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ไม่ถูกระบุว่าเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
 •  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เคยรับโทษจำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษเท่านั้น
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

4.อายุของใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 

ภายในพ.ร.บ หอพัก หรือพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา 37 ได้ระบุว่าใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชนมีอายุ 5 ปี โดยนับจากวันที่ออกใบอนุญาต โดยผู้จัดการหอพักมีอายุ 2 ปีนับว่าแต่วันที่ออกใบอนุญาตเช่นกัน

undefined

ขอบคุณรูปภาพจาก ริณวรา อพาร์ทเม้นท์

5.การต่ออายุของใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชน 

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอต่ออายุของใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักเอกชนต้องยื่นคำขออนุญาตต่อนายทะเบียนก่อนที่ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักจะสิ้นสุดลง ซึ่งเมื่อยื่นคำขอเรียบร้อยแล้วผู้ยื่นคำขอจะมีสถานะเป็นผู้รับใบอนุญาตจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหรือไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาต

6.สิทธิประโยชน์และการสนับสนุน 

สำหรับหอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการจะได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนตามในพ.ร.บ หอพัก มาตราที่ 41 ดังนี้

 • สิทธิที่จะได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ
 • สิทธิที่จะได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียว
 • สิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินหรือวัสดุอุปกรณ์

โดยการประกาศเกียรติคุณและการได้รับการสนับสนุนนั้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกำหนด

7.บทลงโทษ 

การกำหนดบทลงโทษผู้ประกอบกิจการหอพักตามพ.ร.บ หอพัก มีบทลงโทษดังนี้

 • หอพักที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการหอพัก ตามมาตรา 76 ระบุไว้ว่าจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนมีการฝ่าฝืนอยู่
 • ผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้จัดการหอพักฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพ.ร.บ หอพัก อาทิ การรับผู้พักที่เป็นนักเรียนชายหญิงปะปนกัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงไม่จัดทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือซึ่งมีรายการตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการมือใหม่ต้องศึกษาให้ละเอียดเพื่อที่จะไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดเอาไว้

ทั้ง 7 ข้อเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหอพักมือใหม่ควรทราบก่อนที่จะประกอบกิจการหอพักโดยต้องศึกษารายละเอียดการประกอบกิจการตามที่พ.ร.บ หอพักระบุไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากในการประกอบกิจการได้!


RELATED ARTICLES

กฎหมายครอบครองปรปักษ์ คืออะไร ?

กฎหมายครอบครองปรปักษ์ คืออะไร ?

ในช่วงที่ผ่านมาหลาย ๆ คน คงจะเห็นประเด็นข่าวอันร้อนแรงเกี่ยวกับการ “ครอบครองปรปักษ์” กันมาบ้างแล้ว จนเป็นเหตุให้คำ ๆ นี้ ได้กลายเป็นคำค้นหาที่ติดอันดับใน Google ว่าการครอบครองปรปักษ์คืออะไร ? มีหลักเกณฑ์มีข้อบังคับหรือมีข้อเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายอย่างไรบ้าง ? ซึ่งอันดับแรกเราต้องขอบอกก่อนเลยว่าการครอบครองปรปักษ์ ถือได้ว่าเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่คนไทยทุกคนควรจะต้องทำความเข้าใจและรับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ เพื่อที่จะได้รักษากรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอสังหาฯ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาในอนาคต และในวันนี้ทีมงาน Renthub จึงจะขอมาสรุปใจความสำคัญของ “การครอบครองปรปักษ์” ในแบบฉบับที่เข้าใจได้ง่าย ๆ ให้คุณได้อ่านกัน

โพสต์เมื่อ04 April 2024
เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดว่าการเช็คราคาประเมินที่ดินเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เราก็คงจะต้องขอบอกเลยว่าคุณคิด “ผิด” เพราะในปัจจุบันนี้กรมธนารักษ์และกรมที่ดินได้เปิดให้ประชาชนสามารถเช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต อีกทั้งเจ้าของหอพักหรือผู้ที่กำลังมองหาทำเลเพื่อสร้างหอพักอพาร์ทเม้นท์คุณก็สามารถเช็คราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน ดังต่อไปนี้...

โพสต์เมื่อ09 February 2024

POPULAR ARTICLE

"กฎหมายเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ" ในอพาร์ทเม้นท์ เรื่องสำคัญที่ผู้เช่าต้องรู้!
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram