Renthub Logo
Home Icon

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
19 May 2023
How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

เจ้าของอพาร์ทเม้นท์ เจ้าของหอพักมือใหม่ต้องรีบเข้ามาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะวันนี้ Renthub ได้นำวิธีการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาสำหรับหอพัก/อพาร์ทเม้นท์มาฝาก! ซึ่งเราต้องขอแอบกระซิบเลยว่าการขอมิเตอร์น้ำประปานั้น ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย เพียงแต่คุณต้องรู้จักเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจนี้กันเลย!

ติดต่อไปยังการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค 

อันดับแรกก่อนที่คุณจะไปขอมิเตอร์น้ำประปา คุณต้องรู้ก่อนว่าพื้นที่ตั้งของหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ของคุณนั้น อยู่ในขอบเขตการดูแลของส่วนใด โดยเราขออธิบายให้คุณเข้าใจง่ายๆ ดังนี้

 • หอพัก/อพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ นนทบุรีและสมุทรปราการ : การประปานครหลวง
 • หอพัก/อพาร์ทเม้นท์ไม่ได้ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ นนทบุรีและสมุทรปราการการประปาส่วนภูมิภาค

การยื่นเรื่องของติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาจากการประปานครหลวง

การประปานครหลวง.Jpeg.png

การติดตั้งประปาจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 1. การติดตั้งประปาใหม่ สำหรับสถานที่หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน
 2. การติดตั้งถาวร ใช้กับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง โดยผู้ขอรับบริการต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 3. การติดตั้งชั่วคราว ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือขอใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง หรือขอใช้น้ำตามสภาพการใช้น้ำอื่น ๆ

 *** การติดตั้งประปาซ้ำ สำหรับสถานที่หรืออาคารที่เคยมีการติดตั้งประปามาก่อนและได้มีการยกเลิกการใช้น้ำหรือถูกงดจ่ายน้ำไปแล้ว โดยผู้ขอติดตั้งประปาซ้ำต้องไม่ใช่คู่สัญญาใช้น้ำประปาเดิม ***

หลักฐานประกอบการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาจากการประปานครหลวง 

กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานองค์กรของรัฐ

2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2.1 ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)

2.2 หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร

2.3 หนังสือสัญญาเช่าซื้อ

2.4 หนังสือสัญญาเช่าอาคาร

2.5 ทะเบียนบ้านชั่วคราว

2.6 หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

2.7 โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ

3. หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7.) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม)

2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2.1 ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)

2.2 หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร

2.3 หนังสือสัญญาเช่าซื้อ

2.4 หนังสือสัญญาเช่าอาคาร

2.5 ทะเบียนบ้านชั่วคราว

2.6 หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

2.7 โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ

3. หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7.) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

* เอกสารที่เป็นสำเนาโปรดรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม *

การยื่นเรื่องของติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค 

การประปาส่วนภูมิภาค .jpg

ผู้ต้องการใช้น้ำประปา ติดต่อขอแบบคำขอใช้ น้ำประปา ได้ที่ กปภ. ทุกสาขา หรือ Download แบบคำขอผ่านทาง http://www.pwa.co.th โดย กรอกแบบคำขอและยื่นแบบคำขอพร้อมด้วย หลักฐานที่ กปภ. สาขา ในพื้นที่ที่ขอใช้น้ำประปานอกจากนี้ยังสามารถยื่นคำขอ Online ทางเว็บไซต์ http://www.pwa.co.th

หลักฐานประกอบการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ขอติดตั้งประปา (กรณีสถานที่ขอติดตั้งกับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนละสถานที่กัน)
 3. กรณีผู้ขอใช้น้ำมิใช่เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านต้องมีหนังสือยินยอมพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน เว้นแต่ผู้ขอใช้น้ำเป็นบิดามารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ไม่ต้องนำหนังสือยินยอมมาแสดง
 4. หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่แสดงว่าผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้งประปา ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วแต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน
 5. กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ บ้านพักของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานกงสุล วัด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์การ หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา และเป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปากับ กปภ.
 6. กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนาคารพาณิชย์ โรงเรียนเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ ให้ผู้จัดการหรือเจ้าของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา และเป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปากับ กปภ.

ขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 

 1. เมื่อคุณยื่นคำขอใช้น้ำประปาตาม แบบฟอร์มคำร้องเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องชำระเงินมัดจำในการติดตั้งวางท่อประปา ซึ่งเมื่อชำระแล้วเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปสำรวจสถานที่และจัดทำแบบแปลนแผนผังหรือพิมพ์เขียว พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายและจะแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ำทราบโดยเร็วที่สุด
 2. เมื่อผู้ขอใช้น้ำได้รับแจ้งประมาณการค่าติดตั้งประปาแล้ว จะต้องนำเงินมาชำระภายใน 60 วัน และเมื่อ กปภ. สาขา ได้รับเงินแล้ว ก็จะดำเนินการติดตั้งน้ำประปา และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ. ต่อไป แต่ถ้าไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด กปภ. จะริบเงินมัดจำ และถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอใช้ น้ำประปาครั้งนี้ อนึ่ง ผู้ขอใช้น้ำที่ยื่นคำร้อง และ ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาไว้แล้ว ต่อมา ปฏิเสธที่จะให้ กปภ. วางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายในเวลาที่ กปภ. แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าผู้ขอใช้น้ำสละสิทธิ์การใช้น้ำ และ กปภ. จะคืนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาที่ได้ชำระไว้ โดย หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในอัตราร้อยละ 20

รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นการยื่นเรื่องเพื่อขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ซึ่งคุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

 • การประปานครหลวง > คลิก 
 • การประปาส่วนภูมิภาค > คลิก

RELATED ARTICLES

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ (ข้อมูลอัปเดต เดือน ก.ค. 67)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ (ข้อมูลอัปเดต เดือน ก.ค. 67)

สำหรับผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจหรือทำมานานแล้วอาจกำลังหาสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยในปี 2567 อยู่ ในวันนี้ทีมงาน Renthub ก็ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ (ข้อมูลอัปเดต เดือน ก.ค. 67) มาฝาก

โพสต์เมื่อ19 July 2024
แคชเชียร์เช็คคืออะไร ? ขึ้นเงินที่ไหนได้บ้าง ?

แคชเชียร์เช็คคืออะไร ? ขึ้นเงินที่ไหนได้บ้าง ?

การใช้แคชเชียร์เช็คก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักธุรกิจส่วนใหญ่เลือกใช้ และก็ปฏิเสธอีกไม่ได้เช่นกันว่าหลาย ๆ คน ยังไม่รู้จักว่าแคชเชียร์เช็คคืออะไร ? ต่างจากการเซ็นต์เช็คแบบธรรมดาหรือไม่ ? และสามารถนำแคชเชียร์เช็คไปขึ้นเงินได้ที่ไหน ? ซึ่งในวันนี้เราจึงจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับ “แคชเชียร์เช็ค” กัน

โพสต์เมื่อ10 July 2024

POPULAR ARTICLE

"กฎหมายเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟ" ในอพาร์ทเม้นท์ เรื่องสำคัญที่ผู้เช่าต้องรู้!
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2024, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram