Renthub Logo
ค้นหาบทความsearch
Home Icon
HOMEHOW TOLIFESTYLEREVIEWDECORATIONLAWNEWS & EVENTS

ไปยังเว็บไซต์ RentHub

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
19 May 2023
How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

เจ้าของอพาร์ทเม้นท์ เจ้าของหอพักมือใหม่ต้องรีบเข้ามาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะวันนี้ Renthub ได้นำวิธีการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาสำหรับหอพัก/อพาร์ทเม้นท์มาฝาก! ซึ่งเราต้องขอแอบกระซิบเลยว่าการขอมิเตอร์น้ำประปานั้น ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย เพียงแต่คุณต้องรู้จักเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจนี้กันเลย!

ติดต่อไปยังการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค 

อันดับแรกก่อนที่คุณจะไปขอมิเตอร์น้ำประปา คุณต้องรู้ก่อนว่าพื้นที่ตั้งของหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ของคุณนั้น อยู่ในขอบเขตการดูแลของส่วนใด โดยเราขออธิบายให้คุณเข้าใจง่ายๆ ดังนี้

 • หอพัก/อพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ นนทบุรีและสมุทรปราการ : การประปานครหลวง
 • หอพัก/อพาร์ทเม้นท์ไม่ได้ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ นนทบุรีและสมุทรปราการการประปาส่วนภูมิภาค

การยื่นเรื่องของติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาจากการประปานครหลวง

การติดตั้งประปาจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 1. การติดตั้งประปาใหม่ สำหรับสถานที่หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน
 2. การติดตั้งถาวร ใช้กับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง โดยผู้ขอรับบริการต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 3. การติดตั้งชั่วคราว ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือขอใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง หรือขอใช้น้ำตามสภาพการใช้น้ำอื่น ๆ

 *** การติดตั้งประปาซ้ำ สำหรับสถานที่หรืออาคารที่เคยมีการติดตั้งประปามาก่อนและได้มีการยกเลิกการใช้น้ำหรือถูกงดจ่ายน้ำไปแล้ว โดยผู้ขอติดตั้งประปาซ้ำต้องไม่ใช่คู่สัญญาใช้น้ำประปาเดิม ***

หลักฐานประกอบการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาจากการประปานครหลวง 

กรณีบุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานองค์กรของรัฐ

2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2.1 ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)

2.2 หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร

2.3 หนังสือสัญญาเช่าซื้อ

2.4 หนังสือสัญญาเช่าอาคาร

2.5 ทะเบียนบ้านชั่วคราว

2.6 หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

2.7 โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ

3. หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7.) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

กรณีนิติบุคคล

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม)

2. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2.1 ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)

2.2 หนังสือสัญญาซื้อขายอาคาร

2.3 หนังสือสัญญาเช่าซื้อ

2.4 หนังสือสัญญาเช่าอาคาร

2.5 ทะเบียนบ้านชั่วคราว

2.6 หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

2.7 โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ

3. หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7.) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

* เอกสารที่เป็นสำเนาโปรดรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนาม *

การยื่นเรื่องของติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค 

ผู้ต้องการใช้น้ำประปา ติดต่อขอแบบคำขอใช้ น้ำประปา ได้ที่ กปภ. ทุกสาขา หรือ Download แบบคำขอผ่านทาง http://www.pwa.co.th โดย กรอกแบบคำขอและยื่นแบบคำขอพร้อมด้วย หลักฐานที่ กปภ. สาขา ในพื้นที่ที่ขอใช้น้ำประปานอกจากนี้ยังสามารถยื่นคำขอ Online ทางเว็บไซต์ http://www.pwa.co.th

หลักฐานประกอบการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่ขอติดตั้งประปา (กรณีสถานที่ขอติดตั้งกับที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนละสถานที่กัน)
 3. กรณีผู้ขอใช้น้ำมิใช่เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านต้องมีหนังสือยินยอมพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน เว้นแต่ผู้ขอใช้น้ำเป็นบิดามารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ไม่ต้องนำหนังสือยินยอมมาแสดง
 4. หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่แสดงว่าผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้งประปา ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วแต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน
 5. กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ บ้านพักของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานกงสุล วัด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์การ หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา และเป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปากับ กปภ.
 6. กรณีผู้ขอติดตั้งประปาเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนาคารพาณิชย์ โรงเรียนเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ ให้ผู้จัดการหรือเจ้าของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปา และเป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปากับ กปภ.

ขั้นตอนการดำเนินการติดตั้งประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 

 1. เมื่อคุณยื่นคำขอใช้น้ำประปาตาม แบบฟอร์มคำร้องเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องชำระเงินมัดจำในการติดตั้งวางท่อประปา ซึ่งเมื่อชำระแล้วเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินให้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปสำรวจสถานที่และจัดทำแบบแปลนแผนผังหรือพิมพ์เขียว พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายและจะแจ้งให้ผู้ขอใช้น้ำทราบโดยเร็วที่สุด
 2. เมื่อผู้ขอใช้น้ำได้รับแจ้งประมาณการค่าติดตั้งประปาแล้ว จะต้องนำเงินมาชำระภายใน 60 วัน และเมื่อ กปภ. สาขา ได้รับเงินแล้ว ก็จะดำเนินการติดตั้งน้ำประปา และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ. ต่อไป แต่ถ้าไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด กปภ. จะริบเงินมัดจำ และถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอใช้ น้ำประปาครั้งนี้ อนึ่ง ผู้ขอใช้น้ำที่ยื่นคำร้อง และ ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาไว้แล้ว ต่อมา ปฏิเสธที่จะให้ กปภ. วางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายในเวลาที่ กปภ. แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าผู้ขอใช้น้ำสละสิทธิ์การใช้น้ำ และ กปภ. จะคืนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาที่ได้ชำระไว้ โดย หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในอัตราร้อยละ 20

รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นการยื่นเรื่องเพื่อขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ซึ่งคุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

 • การประปานครหลวง > คลิก 
 • การประปาส่วนภูมิภาค > คลิก

RELATED ARTICLES

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

เม้นท์ เจ้าของหอพักมือใหม่ต้องรีบเข้ามาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะวันนี้ Renthub ได้นำวิธีการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาสำหรับหอพัก/อพาร์ทเม้นท์มาฝาก!

โพสต์เมื่อ19 May 2023
เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

ผู้ประกอบการหอพักท่านใด ที่ต้องการรีไฟแนนซ์หอพัก คงต้องรีบมาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะ Renthub ได้รวบรวมข้อมูลที่คุณต้องรู้มาฝาก!

โพสต์เมื่อ06 November 2021

POPULAR ARTICLE

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดว่าการเช็คราคาประเมินที่ดินเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เราก็คงจะต้องขอบอกเลยว่าคุณคิด “ผิด” เพราะในปัจจุบันนี้กรมธนารักษ์และกรมที่ดินได้เปิดให้ประชาชนสามารถเช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต อีกทั้งเจ้าของหอพักหรือผู้ที่กำลังมองหาทำเลเพื่อสร้างหอพักอพาร์ทเม้นท์คุณก็สามารถเช็คราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน ดังต่อไปนี้...

โพสต์เมื่อ09 February 2024
อัปเดต "ภาษีธุรกิจให้เช่าหอพักอพาร์ทเม้นท์" ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

อัปเดต "ภาษีธุรกิจให้เช่าหอพักอพาร์ทเม้นท์" ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

สำหรับในบทความนี้ทางทีมงาน Renthub ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับภาษีธุรกิจการให้เช่าหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ที่ต้องรู้มาฝาก เพื่อให้เจ้าของหอพักอพาร์ทเม้นท์หรือผู้ที่มีแพลนจะเปิดกิจการหอพักอพาร์ทเม้นท์ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีของธุรกิจประเภทนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลทั้งหมดทีมงานฯ ได้นำมาจาก “กองกฎหมาย กรมสรรพากร” และถ้าพร้อมแล้ว เราไปพบกับ “ภาษีธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” พร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 January 2024
เตรียมตัวให้พร้อม! สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2566

เตรียมตัวให้พร้อม! สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2566

ในช่วงเวลาสิ้นปี นอกเหนือจากกลิ่นอายของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คนไทย(ผู้มีรายได้)ทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยก็คือ “การยื่นภาษี” ซึ่งในวันนี้เราก็จะขอมากล่าวถึงรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำไปหักออกจากเงินได้ที่ต้องเสียภาษี เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน ทั้งนี้ในปี 2566 รายการลดหย่อนภาษีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากปี 2565 และรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงานได้นำมาฝากพร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 November 2023
เวนคืนที่ดินคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

เวนคืนที่ดินคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

หลาย ๆ คน คงจะเคยได้ยินคำว่า “เวนคืนที่ดิน” กันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะ ? แต่เราก็เชื่อได้เลยค่ะว่าไม่มีใครที่จะอยากโดนเวนคืนที่ดินอย่างแน่นอน เพราะว่าเราจะต้องสูญเสียที่อยู่หรือที่ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ทดแทนให้ก็ตาม และในวันนี้เราจึงจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับการเวนคืนที่ดิน ว่ามันคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? และเรามีวิธีการเช็คพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงจะโดนเวนคืนที่ดินหรือไม่มาฝากอีกด้วยค่ะ

โพสต์เมื่อ16 November 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram