Renthub Logo
Home Icon

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ปี 2566

BY
Renthub Editorial Team
โพสต์เมื่อ
29 August 2023
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ปี 2566

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อหรือสร้างอพาร์ทเม้นท์เพื่อการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสินเชื่อนี้สามารถกู้ได้สูงสุด 80% ของราคาทรัพย์สิน ระยะเวลาการกู้จะอยู่ที่ประมาณ 30 ปีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

renthub-ดอกเบี้ยสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์-2023.png

สำหรับบทความนี้ Renthub ได้รวบรวมรายละเอียดในการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ทั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ ระยะเวลาในการกู้ เอกสารในการขอกู้ที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเตรียม รวมถึงดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะ

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

แบบที่ 1

 • ปลูกสร้างแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 • ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 • ปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า พร้อมชำระหนี้สมทบค่าปลูกสร้างอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 • ซื้อที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า พร้อมชำระหนี้สมทบค่าซื้อแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 • ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

แบบที่ 2

 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า พร้อมซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่าระหว่างปลูกสร้าง
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอาคารแฟลตให้เช่า/บ้านเช่า พร้อมต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

อัตราดอกเบี้ยเพื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์

ธนาคาร

วงเงินกู้สูงสุด
(ของราคาหลักทรัพย์)

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาการกู้สูงสุด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

5 ล้านบาท ขึ้นไป

ปี 1 = MLR-2.00%
ปี 2-5 = MLR-ไม่เกิน 1.00%

30 ปี

ธนาคารกสิกรไทย

สูงสุด 400 ล้านบาท

สูงสุด MRR +5.00% ต่อปี

7 ปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

15 ล้านบาท

ปี 1-2 = MRR – 0.75% (สำหรับกิจการ 5 ปีขึ้นไป)

12 ปี

ธนาคารกรุงไทย

85%

เริ่มต้นที่ 5.25% ต่อปี

15 ปี

ธนาคารไทยพาณิชย์

สูงสุด 50 ล้านบาท

เริ่มต้น MRR +0.5%
สูงสุด MRR +3.5% ต่อปี*

30 ปี

ธนาคารเกียรตินาคิน

100%* (เฉพาะค่าก่อสร้าง)

*ติดต่อธนาคาร

15 ปี

ธนาคารกรุงเทพ

80%

MRR +1.75%

10 ปี

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

80%

เริ่มต้น 8.85%

10 ปี

ธนาคารทหารไทยธนชาต

สูงสุด 10 ล้านบาท

เริ่มต้นที่ 4% ต่อปี

12 ปี

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

100%* (เฉพาะค่าก่อสร้าง)

6% *คงที่ตลอดอายุสัญญา

15 ปี


คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ
 • มีประวัติการชำระหนี้ดี

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเสียภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
 • หลักฐานแสดงรายได้ประจำ
 • แผนธุรกิจการลงทุนในอพาร์ทเม้นท์

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

 1. ติดต่อธนาคารที่คุณสนใจเพื่อขอสินเชื่อ
 2. ยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 3. ธนาคารประเมินราคาทรัพย์สิน
 4. ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ
 5. ธนาคารทำสัญญากู้ยืมเงิน
 6. ธนาคารโอนเงินให้เจ้าของทรัพย์สิน

ข้อดีของสินเชื่อ

 • วงเงินกู้สูง
 • ระยะเวลาการกู้นาน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ผ่อนชำระรายงวดคงที่
 • ผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี

ข้อเสียของสินเชื่อ 

 • ต้องมีหลักประกันเป็นหอพัก อพาร์ทเม้นท์
 • ต้องมีรายได้ประจำ
 • มีประวัติการชำระหนี้ดี
 • อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้
 • อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม

หากผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ท่านใดที่กำลังสนใจขอสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการนำเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจ ลงทุน สร้างอาคารเพิ่ม สามารถติดต่อได้ผ่านธนาคารที่สนใจ

*เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ประกาศของธนาคารกำหนด

อ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ได้ที่ Renthub Blog

ที่มาของข้อมูล: ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

RELATED ARTICLES

เช็คได้ที่นี่ กำหนดการ-เงื่อนไข สอบ ก.พ.67

เช็คได้ที่นี่ กำหนดการ-เงื่อนไข สอบ ก.พ.67

ในวันนี้ทีมงาน Renthub ก็ได้รวบรวมและสรุปข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการสอบ ก.พ. 67 มาไว้ในบทความนี้เรียบร้อยแล้ว

โพสต์เมื่อ21 July 2024
เลือกเรียนคณะอะไรดีถึงจะได้เงินเดือนสูงจบมาแล้วมีงานทำ

เลือกเรียนคณะอะไรดีถึงจะได้เงินเดือนสูงจบมาแล้วมีงานทำ

วิชานั้นเรียนสนุก วิชานี้ก็ดี แล้วจะเลือกเรียนคณะอะไรดีล่ะ? คำถามชวนสงสัยอยากเลือกเรียนคณะอะไรดีถึงจะได้เงินเดือนสูง จบมามีงานทำ จากสถิติจำนวนนักศึกษาเมื่อดูแยกย่อยเป็นรายคณะ ปีการศึกษา 2563-2565 พบว่า 3 อันดับคณะที่มีผู้เรียนมากที่สุดคือคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ วันนี้ Renthub เลยอยากจะมาแชร์อาชีพหรือสายงานของทั้ง 3 คณะนี้ หลายๆ คณะเมื่อเรียนจบแล้วมีงานรออยู่กว่า 99% ไปดูกันเลย

โพสต์เมื่อ16 July 2024

POPULAR ARTICLE

รวมปฏิทินกำหนดการวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยช่วงเดือน ก.ย. 2566 - ก.พ. 2567

รวมปฏิทินกำหนดการวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยช่วงเดือน ก.ย. 2566 - ก.พ. 2567

โพสต์เมื่อ18 September 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2024, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram