Renthub Logo
ค้นหาบทความsearch
Home Icon
HOMEHOW TOLIFESTYLEREVIEWDECORATIONLAWNEWS & EVENTS

ไปยังเว็บไซต์ RentHub

รวมทุก “บทกรวดน้ำ” ฉบับสมบูรณ์ที่สุด!

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
16 September 2023
รวมทุก “บทกรวดน้ำ” ฉบับสมบูรณ์ที่สุด!

หลังจากที่เราได้ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทาน การตักบาตร การนั่งสมาธิเจริญภาวนาหรือแม้แต่การสวดมนต์ ขั้นตอนสุดท้ายที่เราทุกๆ คน จะต้องทำเลยก็คือ “การกรวดน้ำ” เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวร เทวดาประจำตัว บุคคลผู้ล่วงลับ สรรพสัตว์ทั้งหลายหรือบุคคลที่เราอยากจะอุทิศผลบุญไปให้ ทั้งนี้การกรวดน้ำจะสามารถทำได้ทั้งหมด 2 แบบ คือ...

  1. การกรวดน้ำแบบเปียก : ใช้น้ำเป็นสื่อ ฝากผ่านพระแม่ธรณีเพื่อให้ท่านเป็นพยานและนำพาส่วนบุญส่วนกุศลไปยังผู้ที่เราต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้
  2. การกรวดน้ำแบบแห้ง : ไม่ต้องใช้น้ำเป็นสื่อ แค่ประนมมือแล้วตั้งจิตอธิษฐานไปยังพวกเขาทั้งหลายที่เราต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้

รวมทุกบทสวดสำหรับกรวดน้ำ ฉบับสมบูรณ์ที่สุด

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ

------------------------------------------------------------

บทกรวดน้ำแบบยาว (บทกรวดน้ำอิมินา)

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา

อาจะริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา

ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ

พรัหมมะ มาราจะ อินทา จะ ทุโลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุ ปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธาทิปะ วะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุมา

ปัญจะมาเร ชิเร นาโถ ปัตจะสัมโพธิ มุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ มหาเวรัง

สัพพะพุทเธ นะมามิหัง

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ

สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

------------------------------------------------------------

บทกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

------------------------------------------------------------

บทกรวดน้ำแผ่เมตตา (แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย)

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ

อะนีฆา โหนตุ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

------------------------------------------------------------

บทกรวดน้ำให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ อะหัง นิททุกโข โหมิ อะหัง อะเวโร โหมิ

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

------------------------------------------------------------

บทกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธะสะ (3จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ

ขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ข้าพเจ้าขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน

ขออานิสงส์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้า ขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า ที่อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ (กล่าวเรื่องที่ประสบปัญหา)

ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใด ภพใดก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย

อย่าแวะอย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่วทุกท่าน ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงส์ผลบุญดังกล่าวนี้ โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้ เป็นต้นไปด้วยเทอญ

------------------------------------------------------------

บทกรวดน้ำแผ่เมตตาให้พรหมวิหารสี่

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นผู้ไม่มีเวรแก่กันและกันเถิด

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กาย ทุกข์ใจเถิด

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงเป็นผู้มีสุข พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทกรุณา

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น

สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ จงพ้นจากทุกข์เถิด

บทมุทิตา

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น

มา ลัทธะสัมปัตติโต วิมุจจันตุ จงอย่าไปปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิด

บทอุเบกขา

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งสิ้น

กัมมัสสะกา เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน

กัมมะทายาทา เป็นผู้รับผลของกรรม

กัมมะโยนิ เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด

กัมมะพันธุ เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์

กัมมะปะฏิสะระณา เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ยัง กัมมัง กะริสสันติ กระทำกรรมอันใดไว้

กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ดีหรือชั่ว

ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

------------------------------------------------------------

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

------------------------------------------------------------

ทางทีมงาน Renthub ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกๆ บทสวดสำหรับการกรวดน้ำที่เราได้กล่าวไปทั้งหมดข้างต้น คงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆ คน ได้ไม่มากก็น้อย และที่สำคัญอย่าลืมเอ่ยชื่อผู้ที่เราต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ เพื่อที่เขาจะได้รับอานิสงส์จากการกรวดน้ำในครั้งนี้ และไว้โอกาสหน้าทีมงานจะนำข้อมูลดีๆ อะไรมาฝากอีก คุณก็สามารถติดตามบทความดีๆ ที่รวมทุก Lifestyle ได้ที่ Renthub Blog

RELATED ARTICLES

5 อาชีพที่สามารถทำได้ แม้อาศัยอยู่ในหอพัก

5 อาชีพที่สามารถทำได้ แม้อาศัยอยู่ในหอพัก

สำหรับใครที่คิดว่าการอาศัยอยู่ภายในหอพักนั้นจะไม่สามารถทำอาชีพได้ คุณคงจะต้องรีบเปลี่ยนความคิดกันแบบด่วนๆ ซะแล้ว เพราะในบทความนี้ทีมงาน Renthub ได้รวบรวม 5 อาชีพ ที่สามารถทำได้ในหอพักมาฝาก

โพสต์เมื่อ13 March 2023
เทคนิคการเลือกซื้อ “ปั๊มน้ำ” ให้เหมาะสมกับหอพัก 

เทคนิคการเลือกซื้อ “ปั๊มน้ำ” ให้เหมาะสมกับหอพัก 

การเลือก “ปั๊มน้ำ” สำหรับใช้ภายในหอพักนั้น ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องใส่ใจเลือกสรรเป็นพิเศษ ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาผู้ประกอบการหอพักหน้าใหม่ไปพบกับเทคนิคการเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับหอพักกัน

โพสต์เมื่อ11 March 2023

POPULAR ARTICLE

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางกับ "วิธีอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567"

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางกับ "วิธีอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567"

หากพูดถึงการต่ออายุใบขับขี่ หลาย ๆ คน คงจะต้องนึกถึงการตื่นแต่เช้าไปนั่งอบรมตามสำนักงานขนส่ง ซึ่งอาจจะต้องเสียทั้งเวลาเดินทาง เสียทั้งเวลานั่งรอ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ต่อใบขับขี่ทีนึงก็หมดไปเลยหนึ่งวัน แต่ในปัจจุบันนี้กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้ที่ต้องการอบรมใบขับขี่สามารถอบรมแบบออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งจะเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ DLT e-Learning ที่สามารถเข้าฟังอบรมได้ทุกที่ ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกสบายพร้อมกับประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอบรมใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งนั่นเอง

โพสต์เมื่อ07 February 2024
ปิดจบปัญหาโลกแตก! กับ 20 ไอเดียของ "ขวัญวันวาเลนไทน์ 2024"

ปิดจบปัญหาโลกแตก! กับ 20 ไอเดียของ "ขวัญวันวาเลนไทน์ 2024"

เรียกได้ว่าปัญหาโลกแตกสำหรับคู่รักหลาย ๆ คู่เลยก็คือ “จะซื้ออะไรเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ดี ?” คิดแล้ว คิดอีก ก็ยังคิดไม่ออก ครั้นจะซื้อดอกไม้ให้เฉย ๆ เบบี๋ก็คงจะต้องแอบไปน้อยใจอยู่คนเดียวหรือโพสต์สตอรี่อันแสนเศร้าลงใน IG แน่ ๆ ดังนั้นใครที่กำลังประสบกับปัญหานี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปค่ะ เพราะว่าในวันนี้เราจะมาปิดจบปัญหาโลกแตกนี้ไปพร้อม ๆ กัน กับ 20 ไอเดีย ของขวัญวันวาเลนไทน์ 2024 ที่รับรองเลยค่ะว่า เจ้าเบบี๋จะมีรอยยิ้มเมื่อได้รับของขวัญวันวาเลนไทน์ชิ้นนี้อย่างแน่นอน

โพสต์เมื่อ05 February 2024
รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน สำหรับผู้ที่พึ่งย้ายเข้าหอพัก

รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน สำหรับผู้ที่พึ่งย้ายเข้าหอพัก

สำหรับใครที่พึ่งย้ายเข้าหอพักแห่งใหม่ คงจะมีความกังวลใจในเรื่องต่าง ๆ มากมาย เพราะยังรู้สึกไม่คุ้นชินกับสถานที่จนทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับ (แอบกลัวผีกันใช่ไหมล่ะ อิอิ) ดังนั้นในวันนี้เราจึงจะขอนำบทสวดมนต์ก่อน สำหรับผู้ที่พึ่งย้ายเข้าหอพักแห่งใหม่มาฝาก ซึ่งรับรองเลยค่ะว่า นอกจากจะช่วยทำให้คุณรู้สึกปลอดภัย(จากสิ่งที่มองไม่เห็น)แล้ว การสวดมนต์ก่อนนอนยังช่วยทำให้คุณมีสมาธิ มีสติ และรู้สึกสงบมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับบทสวดมนต์ก่อนนอนที่สวดตามกันได้ง่าย ๆ พร้อม ๆ กันเลยยยยย

โพสต์เมื่อ03 February 2024
รู้หรือไม่ วันพระ 2567 มีวันไหนบ้าง ?

รู้หรือไม่ วันพระ 2567 มีวันไหนบ้าง ?

“วันพระ” เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงหรือพระจันทร์ใหม่ตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยชาวพุทธมักจะนิยมถือศีล เข้าวัดทำบุญ ถวายสังฆทาน ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและญาติผู้ล่วงลับ อีกทั้งการทำบุญในวันพระมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ เพราะนอกจากจะทำให้เรามีความสุขทางใจแล้ว ยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระรัตนตรัยอีกด้วย ดังนั้นในบทความนี้ทางทีมงาน Renthub ก็ได้นำปฏิทินวันพระปี 2567 ในแต่ละเดือนมาฝาก โดยเราไปเริ่มกันที่วันพระในเดือนมกราคม 2567 พร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ01 February 2024
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram