Renthub Logo
Home Icon

จำนวนโควต้าที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในไทย ปีการศึกษา 2564-2566

BY
Renthub Editorial Team
โพสต์เมื่อ
20 November 2023
จำนวนโควต้าที่มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในไทย ปีการศึกษา 2564-2566

การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถือเป็นก้าวสำคัญในชีวิตของนักเรียนและผู้ปกครอง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นสู้เส้นทางการศึกษาและก้าวสู่สายงานในอนาคต การเตรียมตัวให้พร้อมเข้าเรียนในคณะในฝันเพื่อเป็นด่านแรกของการเริ่มทำงานก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน

ซึ่งวันนี้ Renthub ก็ได้รวบรวมข้อมูลมาให้ได้เปรียบเทียบกันถึงสถิติจำนวนโควต้าที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นสถิติในช่วงปีการศึกษา 2564-2566 จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ, มหาวิทยาลัยเอกชน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่านระบบการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) แบ่งออกเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2566

% Change
(ปี 2564-2565)

% Change
(ปี 2565-2566)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4,359
 

3,853
 

2,826
 

-13%

-36%

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

459 

210 

325 

-119%

35%

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

5,789
 

5,797
 

4,970
 

0%

-17%

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ลำปาง)

432 

402 

564 

-7%

29%

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

6,417
 

6,348
 

5,099
 

-1%

-24%

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)

3,641
 

3,827
 

2,049
 

5%

-87%

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา)

4,995
 

4,786
 

2,485
 

-4%

-93%

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เฉลิมพระเกียรติ สกลนคร)

3,965
 

2,018
 

1,640
 

-96%

-23%

มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

2,219
 

1,710
 

1,354
 

-30%

-26%

มหาวิทยาลัยมหิดล (กาญจนบุรี)

400 

     270 

230 

-48%

-17%

มหาวิทยาลัยมหิดล (นครสวรรค์)

120 

140 

115 

14%

-22%

มหาวิทยาลัยมหิดล (อำนาจเจริญ)

 110 

125 

130 

12%

4%

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

60 

45 

35 

-33%

-29%

มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจันทร์)

2,605
 

2,074
 

2,033
 

-26%

-2%

มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพชรบุรี)

2,730
 

1,540
 

1,920
 

-77%

20%

มหาวิทยาลัยศิลปากร (บางรัก)

80 

180 

400 

56%

55%

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3,447
 

3,318
 

2,938
 

-4%

-13%

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

3,217
 

2,097
 

2,374
 

-53%

12%

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
- หาดใหญ่

2,223
 

1,766
 

2,025
 

-26%

13%

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
- ปัตตานี

3,281
 

1,647
 

764 

-99%

-116%

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
- สุราษฏร์ธานี

692 

469 

439 

-48%

-7%

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
- ตรัง

2,405
 

505 

392 

-376%

-29%

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

500 

715 

1,525
 

30%

53%

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4,373
 

3,703
 

4,221
 

-18%

12%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1,975
 

910 

1,260
 

-117%

28%

มหาวิทยาลัยนเรศวร

5,326
 

3,522
 

4,013
 

-51%

12%

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2,555
 

2,335

1,202

-9%

-94%

มหาวิทยาลัยบูรพา

3,315
 

3,663
 

3,221
 

10%

-14%

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1,461
 

695 

854 

-110%

19%

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6,222

2,647

4,279

-135%

38%

มหาวิทยาลัยทักษิณ

1,583
 

1,405
 

1,734
 

-13%

19%

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15,648 

16,850 

3,525
 

7%

-378%

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1,680
 

1,120
 

795 

-50%

-41%

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

449 

378 

143 

-19%

-164%

มหาวิทยาลัยพะเยา

4,070
 

1,936
 

2,240
 

-110%

14%

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

90 

122 

135 

26%

10%

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1,530
 

990 

1,060
 

-55%

7%

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

205 

205 

150 

0%

-37%

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

5,415
 

2,615
 

2,080
 

-107%

-26%

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2,360
 

1,890
 

1,860
 

-25%

-2%

มหาวิทยาลัยรังสิต

2,920
 

1,720
 

1,780
 

-70%

3%

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

492 

95 

525 

-418%

82%

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1,130
 

255 

470 

-343%

46%

มหาวิทยาลัยสยาม

1,570
 

920 

940 

-71%

2%

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3,100
 

3,785
 

2,690
 

18%

-41%

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

905 

1,080
 

860 

16%

-26%

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

452 

225 

195 

-101%

-15%


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2566

% Change
⁠(ปี 2564-2565)

% Change
⁠(ปี 2565-2566)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1,562
 

1,380
 

1,695
 

-13%

19%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3,593
 

887 

841 

-305%

-5%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-

   

3,308
 

3,624
 

100%

9%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

4,261
 

921 

1,680
 

-363%

45%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

-

   

1,094
 

1,684
 

100%

35%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1,264
 

660 

1,004
 

-92%

34%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

804 

475 

-

   

-69%

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

673 

415 

180 

-62%

-131%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

335 

415 

935 

19%

56%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

712 

546 

366 

-30%

-49%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2,297
 

1,386
 

-

   

-66%

-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

917 

832 

956 

-10%

13%

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

260 

260 

310 

0%

16%


มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2566

% Change
(ปี 2564-2565)

% Change
⁠(ปี 2565-2566)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

569 

380 

400 

-50%

5%

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1,218
 

1,591
 

1,724
 

23%

8%

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1,265
 

1,053
 

963 

-20%

-9%

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

976 

210 

-

   

-365%

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4,784
 

2,429
 

2,697
 

-97%

10%

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

608 

397 

740 

-53%

46%

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1,545
 

445 

-

-247%

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

1,142
 

982 

870 

-16%

-13%

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

-

   

785 

626 

100%

-25%

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1,161
 

1,369
 

-

   

15%

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

395 

350 

200 

-13%

-75%

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

535 

1,497
 

1,254
 

64%

-19%

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5,809
 

2,150
 

1,778
 

-170%

-21%

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

-

   

512 

-

   

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

395

-

   

-

   

-

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

1,016
 

1,090
 

1,108
 

7%

2%

สาขาวิชาที่มีจำนวนโควต้าเปิดสอนมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 

  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับบทความนี้ ทีมงาน Renthub หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองและน้องๆ ที่กำลังจะเลือกคณะหรือสาขาวิชาที่ตัวเองอยากเรียน รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ที่ได้มีโอกาสเข้ามาอ่าน หวังว่าจะสามารถนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตลาดให้กับธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ของคุณได้นะคะ

  • หาหอพัก อพาร์ทเม้นท์ทั่วไทย หาได้ที่ Renthub
  • สำหรับผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ที่อยากโปรโมทห้องพักให้เป็นที่รู้จัก ดูรายละเอียดโฆษณา คลิก

RELATED ARTICLES

เช็คได้ที่นี่ กำหนดการ-เงื่อนไข สอบ ก.พ.67

เช็คได้ที่นี่ กำหนดการ-เงื่อนไข สอบ ก.พ.67

ในวันนี้ทีมงาน Renthub ก็ได้รวบรวมและสรุปข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการสอบ ก.พ. 67 มาไว้ในบทความนี้เรียบร้อยแล้ว

โพสต์เมื่อ21 July 2024
เลือกเรียนคณะอะไรดีถึงจะได้เงินเดือนสูงจบมาแล้วมีงานทำ

เลือกเรียนคณะอะไรดีถึงจะได้เงินเดือนสูงจบมาแล้วมีงานทำ

วิชานั้นเรียนสนุก วิชานี้ก็ดี แล้วจะเลือกเรียนคณะอะไรดีล่ะ? คำถามชวนสงสัยอยากเลือกเรียนคณะอะไรดีถึงจะได้เงินเดือนสูง จบมามีงานทำ จากสถิติจำนวนนักศึกษาเมื่อดูแยกย่อยเป็นรายคณะ ปีการศึกษา 2563-2565 พบว่า 3 อันดับคณะที่มีผู้เรียนมากที่สุดคือคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ วันนี้ Renthub เลยอยากจะมาแชร์อาชีพหรือสายงานของทั้ง 3 คณะนี้ หลายๆ คณะเมื่อเรียนจบแล้วมีงานรออยู่กว่า 99% ไปดูกันเลย

โพสต์เมื่อ16 July 2024

POPULAR ARTICLE

รวมปฏิทินกำหนดการวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยช่วงเดือน ก.ย. 2566 - ก.พ. 2567

รวมปฏิทินกำหนดการวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยช่วงเดือน ก.ย. 2566 - ก.พ. 2567

โพสต์เมื่อ18 September 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2024, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram
Instagram
Instagram