Renthub Logo
Home Icon

สถิติจำนวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในไทย 14 คณะมาแรง ปีการศึกษา 2563-2565

BY
Renthub Editorial Team
โพสต์เมื่อ
24 November 2023
สถิติจำนวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในไทย 14 คณะมาแรง ปีการศึกษา 2563-2565

ในแต่ละปีจะมีนักเรียนสอบแข่งขันเพื่อเตรียมเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เข้ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝันกันอยู่เป็นจำนวนมาก ช่วงวัยนี้จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนและจุดเริ่มต้นของเส้นทางการศึกษาและปูพื้นฐานสู่สายอาชีพในอนาคต

หนึ่งในเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คือจำนวนโควต้าที่มหาวิทยาลัย และคณะ/สาขาที่เปิดรับนั้น สอดคล้องกับความต้องการมากน้อยแค่ไหน เรียนคณะอะไรดีเงินเดือนสูง Renthub เลยรวบรวมข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2565 มาให้ดูถึงสถิติจำนวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วไทย แบบละเอียด ซอยย่อยให้ดูกันถึง 14 คณะว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรบ้าง ไปเริ่มกันเลยที่คณะแรก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2563

2564

2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

2,594

2,519

2,605

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

6,486

6,484

5,958

มหาวิทยาลัยมหิดล

1,361

1,314

-

มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจันทร์)

962

896

1,149

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

661

577

791

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2,622

3,002

2,737

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

626

642

665

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

596

586

592

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

429

360

320

มหาวิทยาลัยนเรศวร

244

2,667

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2,848

2,755

2,628

มหาวิทยาลัยบูรพา

1,834

1,881

1,873

มหาวิทยาลัยทักษิณ

127

140

128

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

757

678

683

มหาวิทยาลัยพะเยา

-

1,473

1,493

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6,494

6,617

7,068

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5,268

5,304

5,255

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4,920

5,423

5,312

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5,400

5,579

5,206

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1,743

1,790

1,759

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

2,362

2,601

2,644

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4,234

4,508

4,248

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1,478

1,195

694

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

767

814

759

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

2563

2564

2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

3,614

3,632

3,710

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

3,517

3,771

3,721

มหาวิทยาลัยมหิดล

1,744

1,882

-

มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจันทร์)

617

558

929

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

477

512

559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3,839

2,416

2,215

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

504

481

513

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2,013

2,325

1,960

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

445

405

575

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

322

551

1,312

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2,008

2,133

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1,950

1,986

1,833

มหาวิทยาลัยบูรพา

1,792

1,665

1,775

มหาวิทยาลัยทักษิณ

730

680

573

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1,053

949

1,057

มหาวิทยาลัยพะเยา

-

487

502

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

772

-

507

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3,399

3,562

4,017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1,432

1,421

1,498

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4,041

4,116

3,820

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1,252

1,352

1,321

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

456

463

503

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

630

797

937

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1,867

1,883

1,803

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

483

895

1,144

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2,005

1,844

1,798

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2,433

2,169

2,126

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1,822

1,848

1,581

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1,689

1,751

1,585

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2,542

2,415

2,421

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

494

85

310

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

2563

2564

2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

3,178

3,420

3,370

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

283

356

370

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2,710

3,025

3,066

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

21,341

23,870

19,155

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

652

647

737

มหาวิทยาลัยนเรศวร

3,127

3,379

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3,135

2,945

2,871

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2,594

2,587

3,161

มหาวิทยาลัยพะเยา

-

2,134

2,394

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-

2,237

2,181

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

6,449

6,216

5,530

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4,104

3,895

3,793

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

3,976

3,913

3,519

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2,897

3,062

3,271

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

2563

2564

2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

2,999

3,172

3,253

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

600

565

656

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3,013

3,085

2,918

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

12,758

14,734

12,117

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

730

790

911

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,919

2,058

-

มหาวิทยาลัยบูรพา

3,153

2,912

2,821

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2,462

2,555

2,587

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

997

-

914

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

828

1,321

1,818

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4,978

4,978

4,602

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4,146

3,743

3,499

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2,087

2,255

2,243

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1,969

2,774

2,897

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5,968

2,409

2,330

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1,207

353

951

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

2563

2564

2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

2,938

3,036

3,137

มหาวิทยาลัยมหิดล

497

588

-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

930

951

926

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

355

319

243

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

390

425

440

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

883

821

1,318

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2,442

2,704

2,838

มหาวิทยาลัยบูรพา

673

598

526

มหาวิทยาลัยทักษิณ

602

705

611

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

799

958

1,148

มหาวิทยาลัยพะเยา

-

1,630

1,854

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1,121

1,210

1,326

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

50

61

48

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2,154

2,223

2,104

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

931

805

761

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

554

537

563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

646

640

567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1,591

1,724

1,666

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2563

2564

2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

1,368

1,331

1,385

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

119

128

247

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

713

718

647

มหาวิทยาลัยนเรศวร

839

915

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

299

295

288

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

431

467

463

มหาวิทยาลัยพะเยา

-

641

714

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-

2,257

2,438

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1,439

1,388

1,332

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1,623

1,633

1,470

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

821

850

822

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

356

353

348

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

296

331

338

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

2563

2564

2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

1,212

1,189

1,203

มหาวิทยาลัยมหิดล

4,372

4,354

-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

244

246

246

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1,838

1,938

1,955

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

238

249

258

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

170

164

160

มหาวิทยาลัยนเรศวร

990

1,001

-

มหาวิทยาลัยบูรพา

243

241

244

มหาวิทยาลัยพะเยา

-

1,893

1,342

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

113

138

168


คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

2563

2564

2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

326

363

405

มหาวิทยาลัยมหิดล

754

750

-

มหาวิทยาลัยศิลปากรb (สนามจันทร์)

200

193

182

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

134

135

148

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

897

934

933

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

138

160

159

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

71

81

89

มหาวิทยาลัยนเรศวร

728

777

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

800

784

777

มหาวิทยาลัยบูรพา

641

612

654

มหาวิทยาลัยพะเยา

-

728

763


คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

2563

2564

2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

414

451

468

มหาวิทยาลัยมหิดล

1,190

1,190

-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

160

175

164

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

711

695

589

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

225

208

257

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

104

108

114

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-

173

176

มหาวิทยาลัยนเรศวร

506

513

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

390

424

430

มหาวิทยาลัยบูรพา

725

499

527

มหาวิทยาลัยทักษิณ

167

218

214

มหาวิทยาลัยพะเยา

-

472

477

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

269

-

349

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

225

302

319

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

98

147

181


คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

2563

2564

2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

1,079

1,074

1,054

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

3,931

3,887

3,704

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

386

443

435

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

690

-

554

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

90

109

115

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

834

991

764

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

224

230

280

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

134

166

350

มหาวิทยาลัยทักษิณ

1,824

1,930

1,707

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

771

581

543

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

2563

2564

2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

1,529

1,370

1,450

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

126

121

125

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2,242

2,370

2,470

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

292

303

350

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

31,094

36,229

32,366

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2,175

2,414

4,528

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,080

1,314

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1,411

1,439

1,494

มหาวิทยาลัยบูรพา

2,817

2,577

1,723

มหาวิทยาลัยทักษิณ

1,926

2,077

2,061

มหาวิทยาลัยพะเยา

-

1,474

1,601

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

2563

2564

2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

2,048

2,218

2,273

มหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามจันทร์)

631

538

767

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

405

367

387

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2,238

2,345

2,489

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

8,883

9,319

7,464

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

256

266

241

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1,508

1,370

1,968

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,774

1,950

-

มหาวิทยาลัยบูรพา

1,328

1,224

1,015

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2,573

146

3,013

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

213

377

546

คณะเกษตร

คณะเกษตร

2563

2564

2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

2,052

2,084

2,031

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

352

276

356

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1,794

1,900

1,988

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

620

610

1,024

มหาวิทยาลัยนเรศวร

1,243

1,328

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

979

925

990

มหาวิทยาลัยทักษิณ

-

2,816

-

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2,236

2,112

2,221

มหาวิทยาลัยพะเยา

-

528

604

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1,580

1,572

1,616

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

27

42

57


คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

2563

2564

2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)

665

697

610

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2,424

3,894

5,688

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

1,597

-

1,343

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

476

734

1,011

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3,920

3,920

3,398

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4,003

3,210

2,859

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

2,236

2,145

1,863

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3,127

3,012

2,937

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5,840

3,512

2,945

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1,350

421

1,142

จากสถิติข้างต้นพบว่า คณะที่มีจำนวนนักศึกษามากที่สุดในช่วงปีการศึกษา 2563-2565 ได้แก่ 

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ

และจากสถิติดังกล่าวนี้อาจทำให้เห็นได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาแต่ละคณะ ได้แก่

  • ความต้องการในด้านตลาดแรงงาน
  • โอกาสในการเติบโตทางสายงาน
  • ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
  • งบประมาณในการเรียน
  • การเดินทาง
  • นโยบายของรัฐบาล และภาวะเศรษฐกิจ 

นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาในแต่ละคณะอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกคณะและสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเองได้ 

อีกทั้งผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์เองก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์และปรับตามแผนการตลาดเพื่อให้เหมาะกับรูปแบบธุรกิจได้เช่นกัน อ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ Renthub Blog

ค้นหาอพาร์ทเม้นท์ทุกทำเลทั่วไทย หาได้เลยที่ Renthub

RELATED ARTICLES

รวมลิสต์ Event งานหนังสือทั่วประเทศไทย ปี 2567 จัดเมื่อไหร่และที่ไหนบ้าง ? ไปดูกัน

รวมลิสต์ Event งานหนังสือทั่วประเทศไทย ปี 2567 จัดเมื่อไหร่และที่ไหนบ้าง ? ไปดูกัน

เหล่านักอ่านและชาวหนอนหนังสือเตรียมตัวให้พร้อม เพราะในปี 2567 มีมหกรรมงานหนังสือจัดกันแบบจุก ๆ ทั่วประเทศ! ซึ่งแต่ละงานก็คับคั่งไปด้วยเหล่านักเขียนและสำนักพิมพ์ชื่อดังที่ขนทัพเอาหนังสือไปให้คุณได้เลือกซื้อเลือกอ่านกันแบบจุใจ พร้อมกับพบปะนักเขียนชื่อดังและร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ มากมายภายในงาน และในวันนี้เราก็ได้รวบรวมรายชื่อ Event งานหนังสือทั่วประเทศไทยในปี 2567 มาให้คุณได้ตามไป Check - in กัน

โพสต์เมื่อ09 June 2024
สรุปรวมมาตรการลดหย่อนภาษี เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ปี 2567

สรุปรวมมาตรการลดหย่อนภาษี เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ปี 2567

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2567 เห็นชอบมาตรการทางภาษีกระตุ้นการสร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว ในเมืองรองช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Low Season) เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดสัมมนาในเมืองรอง ในช่วงที่เข้าสู่ช่วง LOW Season ของประเทศไทย โดยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนของประชาชนและบริษัทที่เป็นนิติบุคคล

โพสต์เมื่อ08 June 2024

POPULAR ARTICLE

รวมปฏิทินกำหนดการวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยช่วงเดือน ก.ย. 2566 - ก.พ. 2567

รวมปฏิทินกำหนดการวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยช่วงเดือน ก.ย. 2566 - ก.พ. 2567

โพสต์เมื่อ18 September 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram