Renthub Logo
Home Icon

หนังสือมอบอำนาจ ใช้ทำอะไรได้บ้าง ? พร้อมไฟล์ดาวน์โหลดฟรี

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
05 May 2024
หนังสือมอบอำนาจ ใช้ทำอะไรได้บ้าง ? พร้อมไฟล์ดาวน์โหลดฟรี

สำหรับเอกสารหรือหนังสือมอบอำนาจ ถือได้ว่าเป็นเอกสารสำคัญที่คุณจำเป็นจะต้องตรวจสอบรายละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะเซ็น เพราะนี่คือการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินธุรกรรมหรือดำเนินการเรื่องต่าง ๆ แทนตัวคุณ แต่หากใครที่ยังสงสัยอยู่ว่า...หนังสือมอบอำนาจใช้ทำอะไรได้บ้าง ? รายละเอียดภายในหนังสือมอบอำนาจควรมีหรือต้องระวังในเรื่องใด? วันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจมาฝาก พร้อมไฟล์ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจฟรีมาแจก

 

หนังสือมอบอำนาจคืออะไร ?

หนังสือมอบอำนาจ คือ หนังสือที่ผู้มอบอำนาจนั้น จะมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นหรือเราจะเรียกว่า “ผู้รับมอบอำนาจ” ซึ่งอาจจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ไม่จำกัด เพื่อดำเนินการธุระหรือกิจกรรมแทนผู้มอบอำนาจ เช่น มอบอำนาจในการปฏิบัติงานแทน ทำธุระที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย มอบอำนาจการจดทะเบียนแทนหรือแม้แต่ธุระส่วนตัว ก็สามารถใช้หนังสือมอบอำนาจนี้ได้เช่นกัน

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “หนังสือมอบอำนาจ”

 1. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจะเป็นผู้ดำเนินการในนามของผู้มอบอำนาจเสมือนผู้ที่มอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง จะมีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยผู้มอบอำนาจจะต้องกำหนดเงื่อนไข ระยะเวลา เริ่มต้นและสิ้นสุดในหนังสือมอบอำนาจให้ชัดเจน
 2. ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำการเกินขอบเขตอำนาจที่ได้รับนั้น การกระทำส่วนที่เกินมาจะไม่ผูกพันกับผู้มอบอำนาจ แต่จะผูกพันกับตัวผู้รับมอบอำนาจเอง ซึ่งผู้รับมอบอำนาจจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
 3. ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องไม่เป็นผู้เยาว์ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 4. ผู้รับมอบอำนาจนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้
 5. หากมีการแก้ไขหรือขีดฆ่าข้อมูลต่าง ๆ ในหนังสือมอบอำนาจ ให้ระบุว่า ขีดฆ่าตกเติมกี่คำและผู้มอบอำนาจต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยทุกจุดที่ทำการแก้ไข
 6. โดยทั่วไปแล้วมักจะมีบุคคลที่ 3 เข้ามาเพื่อเป็นพยานรับรู้อีกหนึ่งคนหรือบางหนังสือมอบอำนาจให้มีพยานอย่างน้อย 2 คน

 

ข้อควรระวังในการเขียนหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจถือได้ว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ เพราะตามที่เราได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นว่า...หนังสือหรือเอกสารฉบับนี้จะเป็นการมอบสิทธิ์ให้บุคคลอื่น(ผู้รับมอบอำนาจ) ได้ไปดำเนินการธุระหรือกิจกรรมแทน ดังนั้นการเขียนหนังสือมอบอำนาจจึงเป็นเรื่องที่คุณจะต้องมีความระมัดระวังในการเขียนและต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนในทุก ๆ ครั้ง เพื่อป้องกันการผิดพลาดหรือนำหนังสือมอบอำนาจไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยข้อควรระวังในการเขียนหนังสือมอบอำนาจประกอบไปด้วย...

ควรใส่ข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ : ระบุชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ให้ชัดเจน
 • วัน/เวลา/สถานที่ : ระบุวันที่ เวลา และสถานที่ที่ทำหนังสือมอบอำนาจ
 • เรื่อง : ระบุเรื่องที่มอบอำนาจให้ชัดเจน อาทิ ซื้อขายที่ดิน จำนองรถยนต์ ฟ้องร้องคดี เป็นต้น
 • ข้อมูลตัวเลข : หากมีตัวเลข ให้ระบุตัวเลขให้ชัดเจนเป็นภาษาเขียนกำกับไว้

ระบุขอบเขตอำนาจ

 • ให้ระบุรายละเอียดของอำนาจที่มอบให้ชัดเจนว่าให้ไปทำอะไร ? อาทิ ทำธุรกรรมทางการเงิน ซื้อขายอสังหา ฯลฯ
 • ควรระบุวันที่สิ้นสุดอำนาจให้ชัดเจน
 • หากมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมก็ให้ระบุไว้ด้วย

รูปแบบการทำหนังสือมอบอำนาจ

ในกรณีที่ไม่ได้พิมพ์หนังสือมอบอำนาจ ผู้เขียนควรจะต้องเป็นคน ๆ เดียว เพื่อให้ลายมือเหมือนกันทั้งฉบับ รวมไปถึงควรใช้ปากกาสีเดียวกันทั้งฉบับ เพื่อป้องกันการแก้ไขรายละเอียดในหนังสือมอบอำนาจ

หากมีการแก้ไขข้อมูลในหนังสือมอบอำนาจ

หากมีการแก้ไขข้อมูลในหนังสือมอบอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นการลบ การเติม การขีดฆ่า ฯลฯ ผู้มอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยทุกจุดที่มีการแก้ไข

กรณีพิเศษ

ในกรณีผู้มอบอำนาจเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ต้องมีผู้จัดการมรดกหรือผู้พิทักษ์เป็นผู้มอบอำนาจแทน

 

รายละเอียดที่ต้องมีในแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (บุคคลทั่วไป )

 • เขียนที่
 • วัน/เดือน/ปี ที่ทำหนังสือมอบอำนาจ
 • ข้อมูลผู้มอบอำนาจ เช่น ชื่อ/สัญชาติ/อายุ/ที่อยู่ เป็นต้น
 • ข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ เช่น ชื่อ/สัญชาติ/อายุ/ที่อยู่ เป็นต้น
 • เรื่องที่รับมอบอำนาจ
 • ระบุวันที่สิ้นสุดอำนาจ
 • ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 • ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 • ลงชื่อพยานในหนังสือมอบอำนาจ

 

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับใครที่ไม่อยากจะต้องมานั่งร่างหนังสือมอบอำนาจเอง คุณก็สามารถเข้าไปดาวโหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจได้ที่ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

 

ก่อนการเซ็นเอกสารหรือหนังสือมอบอำนาจทุกครั้ง คุณอย่าลืมที่จะตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่เราได้กล่าวไปข้างต้นให้ดี เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และไว้โอกาสหน้าเราจะนำข้อมูลดี ๆ อะไรแบบนี้มาฝากอีก คุณก็สามารถติดตามได้ที่ Renthub Blog บทความที่รวมทุกเรื่องราวของชาวหอพักอพาร์ทเม้นท์

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Propertyhub Blog

RELATED ARTICLES

เมื่อต้องฝึกงานไกลบ้าน จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะ ?

เมื่อต้องฝึกงานไกลบ้าน จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะ ?

สิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้การฝึกงานของน้อง ๆ ผ่านไปได้ด้วยดีและราบรื่น โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่ต้องไปฝึกงานไกลบ้าน เลยก็คือ การเตรียมตัวในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม แต่จะมีเรื่องอะไรที่น้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่พี่ได้นำมาฝากพร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 May 2024
รวมวิธีกำจัดมดที่กวนใจในแบบฉบับคนอยู่หอพัก

รวมวิธีกำจัดมดที่กวนใจในแบบฉบับคนอยู่หอพัก

ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีจัดการกับมดร้ายให้สิ้นซากแบบฉบับคนอยู่หอพัก ซึ่งรับรองเลยว่าได้ผลดี ปลอดภัย และไม่ต้องเสียเงินซื้อยาฆ่าแมลงแพง ๆ ให้เปลือง ดังนั้นถ้าพร้อมแล้ว เราไปพบกับวิธีกำจัดมดในแบบฉบับของคนอยู่หอฯ พร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ19 May 2024

POPULAR ARTICLE

สรุปแล้ว “ค่าล้างแอร์” ใครกันแน่ที่ต้องเป็นคนจ่าย (เราหรือเจ้าของหอพัก) ?
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram