Renthub Logo
Home Icon

ปิดจบทุกข้อสงสัย TGAT TPAT คืออะไรนะ ?

BY
Vivian B.
โพสต์เมื่อ
14 June 2024
ปิดจบทุกข้อสงสัย TGAT TPAT คืออะไรนะ ?

คำถามที่ว่า “TGAT TPAT คืออะไร ?” คงจะเป็นคำถามที่น้อง ๆ และผู้ปกครองเกิดความสงสัยเพราะยังไม่คุ้นชินกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรูปแบบนี้ การสอบTGAT TPAT ถือได้ว่าเป็นการสอบรูปแบบใหม่(ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2566 เป็นครั้งแรก) และทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาอีกว่า...จะต้องอ่านหรือเตรียมตัวอย่างไรในการสอบ TGAT TPAT ? ซึ่งในวันนี้เราก็ได้สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ TGAT TPAT มาฝากค่ะ ซึ่งรับรองเลยว่าถ้าอ่านบทความนี้จบน้อง ๆ จะสามารถเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน และถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าการสอบ TGAT TPAT มันคืออะไรกันแน่ ?

 

TGAT TPAT คืออะไร ?

TGAT TPAT คือ ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ ซึ่งมาจาก “ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย” หรือ ทปอ. ทั้งนี้เพื่อลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบในแต่ละสนาม โดยเน้นความรู้ที่ผู้สอบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุด ไม่ใช่แค่การท่องจำเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีต

 • การสอบ GAT, PAT และ 9 วิชาสามัญ จะถูกยกเลิก และเปลี่ยนมาเป็น TGAT, TPAT และ A-Level แทน
 • TGAT TPAT สามารถเลือกได้ว่าจะสอบด้วยกระดาษหรือสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (ยกเว้นการสอบ TPAT1 ข้อสอบความถนัดแพทย์ และ A-Level จะใช้ข้อสอบแบบกระดาษเพียงอย่างเดียว)
 • ไม่สามารถเลือกสอบแบบภาษาไทยหรืออังกฤษได้แล้ว
 • เพิ่มภาษาอังกฤษ, สเปน ในวิชา A-Level

 

TGAT คืออะไร ?

TGAT หรือ Thai General Aptitude Test เป็นข้อสอบวัดสมรรถนะการเรียนรู้ทั่วไป มีการปรับรายวิชามาจาก GAT เดิม แบ่งออกเป็น 3 พาร์ท คะแนนรวม 300 คะแนน ประกอบไปด้วย...

1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) เป็นพาร์ทการสอบ TGAT ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยข้อสอบจะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 100 คะแนน ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที โดยมีเนื้อหาที่ต้องสอบดังนี้

ทักษะการพูด (30 ข้อ)

 • การถาม-ตอบ (10 ข้อ)
 • เติมบทสนทนาแบบสั้น (10 ข้อ)
 • เติมบทสนทนาแบบยาว (10 ข้อ)

ทักษะการอ่าน (30 ข้อ)

 • เติมข้อความเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (15 ข้อ)
 • อ่านเพื่อจับใจความ (15 ข้อ)

2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)

การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) เป็นการสอบที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ การเข้าใจ การวิพากษ์ข้อมูลข่าวสารโดยใช้เหตุผลเชิงปริมาณและการคิดอย่างมีตรรกะ มีเป็นข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที ซึ่งการสอบ TGAT 2 แบ่งออกเป็น 4 พาร์ท ดังนี้

 • ความสามารถทางภาษา (ภาษาไทย) : เน้นการสื่อความหมาย การใช้ภาษา การอ่าน การเข้าใจภาษา (20 ข้อ)
 • ความสามารถทางตัวเลข (คณิตศาสตร์) : เน้นการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ อนุกรมมิติ ความเพียงพอของข้อมูลและโจทย์ปัญหา (20 ข้อ)
 • ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์) : เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและใช้ตรรกะ เกี่ยวกับรูปทรง (20 ข้อ)
 • ความสามารถทางเหตุผล (ภาษาไทย + คณิตศาสตร์ ) : เน้นการสรุปความ วิเคราะห์ข้อความ อุปมาอุปไมย อนุกรมภาพ (20 ข้อ)

3. สมรรถนะด้านการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)

เป็นการสอบวัดทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต หรือเรียกง่าย ๆ ว่าข้อสอบวัดทัศนคติ โดยจะเน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาต่าง ๆ การตัดสินใจและแนวคิดในการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะแยกออกมาเป็น 4 เรื่องหลัก ๆ ดังนี้

3.1 Value Creation & Innovation : การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรม

จำนวน 15 ข้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • การคิดเชิงวิเคราะห์
 • การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
 • ความคิดเชิงนวัตกรรม

3.2 Complex Problem Solving : การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

จำนวน 15 ข้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • การระบุปัญหา
 • การแสวงหาทางออก
 • การนำทางออกไปแก้ปัญหา
 • การประเมินทางออกเพื่อการพัฒนาปรับปรุง

3.3 Emotional Governance : การบริการจัดการอารมณ์

จำนวน 15 ข้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • ความตระหนักรู้ตนเอง
 • การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ
 • ความเข้าใจผู้อื่น

3.4 Civic Engagement : การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

จำนวน 15 ข้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • การมุ่งเน้นการบริการสังคม
 • จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

 

TPAT คืออะไร ?

TPAT หรือ Thai Professional Aptitude Test เป็นข้อสอบความถนัดด้านวิชาชีพ มีการปรับวิชามาจาก PAT ให้เหลือเพียง 5 รายวิชา และคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน ประกอบไปด้วย…

TPAT1 : กสพท. หรือความถนัดแพทย์ (สอบรูปแบบกระดาษเท่านั้น)

ข้อสอบสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการจะสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกลุ่ม กสพท (สำหรับคณะแพทย์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วม กสทพ ก็สามารถใช้ TPAT1 ในการยื่นได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ต้องดูข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัยเป็นหลัก)

TPAT2 : ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์

ข้อสอบสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการจะสอบเข้าคณะสายศิลปกรรมศาสตร์ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 พาร์ท คือ

 • TPAT21 ทัศนศิลป์
 • TPAT22 ดนตรี
 • TPAT23 นาฏศิลป์

ซึ่งสามารถเลือกสอบได้ตามความถนัด(เนื้อหาข้อสอบทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง) มีข้อสอบทั้งหมด 150 ข้อ 100 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง

TPAT3 : ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

ข้อสอบสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการจะสอบเข้าคณะสายวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ มีข้อสอบทั้งหมด 70 ข้อ 100 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 พาร์ท คือ

 • การทดสอบความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (45 ข้อ)
 • การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (25 ข้อ)

TPAT4 : ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ไม่ต้องสอบวาดรูป)

ข้อสอบสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการจะสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ 100 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง โดยเนื้อหาข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 4 พาร์ทใหญ่ ๆ คือ

 • ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะและการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน (24 ข้อ)
 • ความรู้ทั่วไปด้านทฤษฎีสีและทฤษฎีด้านความงามทางศิลปะและงานสถาปัตยกรรม (16 ข้อ)
 • ความรู้พื้นฐานระบบโครงสร้าง ประเภทและลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และงานระบบพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรม (24 ข้อ)
 • การรับรู้ด้านมิติสัมพันธ์และรูปทรง (16 ข้อ)

TPAT5 : ความถนัดครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ (วิชาชีพครู)

ข้อสอบสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการจะสอบเข้าคณะครู มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ 100 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง โดยเนื้อหาข้อสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 2 พาร์ท คือ

 • ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู (50 ข้อ)
 • คุณลักษณะความเป็นครู (50 ข้อ)

 

A-Level หรือ Applied Knowledge คืออะไร ?

A-Level หรือ Applied Knowledge คือ ข้อสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ ซึ่งเป็นชื่อเรียกใหม่ ที่ถูกใช้แทน 9 วิชาสามัญ(เดิม) มีวิชาที่สอบทั้งหมด 10 วิชา (วิชาละ 100 คะแนน) ดังนี้

 1. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
 2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
 3. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 4. ฟิสิกส์
 5. เคมี
 6. ชีววิทยา
 7. ภาษาไทย
 8. สังคมศึกษา
 9. ภาษาอังกฤษ
 10. ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, จีน, บาหลี, เกาหลี)

 

ใครสอบ TGAT TPAT ได้บ้าง ?

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์สอบ TGAT TPAT คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า(ปวช. ปวส. หรือนักเรียนที่เรียนจบจากต่างประเทศ) เท่านั้น ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียน TCAS ใน mytcas ให้เรียบร้อยเสียก่อน ถึงจะสมัครสอบ TGAT TPAT ได้

 

การสอบ TGAT TPAT ต้องสอบทุกคนไหม ?

การสอบ TGAT TPAT ไม่ใช่เป็นการสอบภาคบังคับ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องสอบ แต่อย่างไรก็ตามคะแนนสอบ TGAT TPAT ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญค่ะ เพราะคะแนนจะถูกนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อศึกษาต่อในระบบ TCAS หลายรอบด้วยกัน อีกทั้งหลาย ๆ มหาวิทยาลัยยังใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT เป็นหนึ่งในเกณฑ์สำหรับคัดเลือกนักศึกษาอีกด้วย เพราะฉะนั้นเราขอแนะนำให้น้อง ๆ เข้าสอบ TGAT TPAT จะดีกว่าค่ะ

 

คะแนน TGAT TPAT มีอายุเท่าไหร่ ?

คะแนน TGAT TPAT มีอายุ 1 ปี

 

ใช้คะแนน TGAT TPAT รอบไหน ?

สำหรับคำถามที่ว่า คะแนน TGAT TPAT ใช้ในการสอบรอบไหน ? คำตอบก็คือน้อง ๆ สามารถใช้คะแนน TGAT TPAT ได้ใน 3 รอบ หลัก ๆ คือ รอบ 1 Portfolio,  รอบ 2 Quota และ รอบ 3 Admission

 • รอบ 1 Portfolio : เน้นความสามารถที่โดดเด่น ผลงานแบบแน่น ๆ มีทักษะ มีความสามารถและคุณสมบัติพิเศษตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย (คะแนนที่ใช้ยื่น : GPAX , TGAT , TPAT)
 • รอบ 2 Quota : สำหรับน้อง ๆ ในโครงการพิเศษ และน้อง ๆ ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ซึ่งต้องอยู่ในตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดร่วมด้วย อาทิ ความสามารถด้านการเรียน ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ ฯลฯ ทั้งนี้อาจจะใช้ทั้งคะแนน TGAT TPAT และ A-Level ซึ่งบางครั้งอาจจะมีข้อสอบที่ทางมหามวิทยาลัยออกเองด้วย
 • รอบ 3 Admission : รอบรับตรง เปิดสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งในรอบนี้จะพิจารณาจากคะแนนเป็นหลัก และก็แน่นอนค่ะว่าจะต้องใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT และ A-Level
 • รอบ 4 Direct Admission : รอบรับตรงอิสระ หรือเรามักจะเรียกกันว่ารอบเก็บตก ซึ่งรอบนี้เปิดรับค่อนข้างที่จะน้อยและไม่ได้เปิดรับทุกมหาวิทยาลัย โดยคะแนนที่ใช้อาจจะเป็น TGAT TPAT A-Level หรือขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

รายละเอียดข้างต้นคงพอจะทำให้น้อง ๆ และผู้ปกครองเข้าใจกับการสอบ TGAT TPAT กันเพิ่มมากขึ้นนะคะ และในนามของทีมงาน Renthub ก็ขออวยพรให้น้อง ๆ สอบติดมหาวิทยาลัยที่หวัง ได้คะแนนสอบออกมาสมกับที่ตั้งใจ และที่สำคัญอย่าลืมทบทวนบทเรียน ฝึกทำโจทย์อยู่เสมอ ๆ เพื่อที่ว่าไปเจอข้อสอบจริง ๆ จะได้ไม่ตื่นเต้นนั่นเองค่ะ หรือถ้าหากใครต้องการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่บทความ “รวมพิกัดมูเตลู(ขอพรเรื่องเรียน) สำหรับนักเรียน/นักศึกษาโดยเฉพาะ” และไว้โอกาสหน้าเราจะนำข้อมูลดี ๆ อะไรมาฝากอีก ก็สามารถติดตามได้ที่ Renthub Blog : บทความที่รวบรวมทุกเรื่องราวของชาวเด็กหอฯ

 

ดาวน์โหลด Renthub App เพื่อให้การค้นหาหอพักของคุณเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้วได้ที่ > คลิก (รองรับทั้งระบบ IOS และ Android)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.cututoronline.com, https://www.ondemand.in.th และ https://www.mytcas.com

RELATED ARTICLES

ปิดจบทุกข้อสงสัย TCAS คืออะไร ? สอบที่ไหน ? ยื่นคะแนนอย่างไร ?

ปิดจบทุกข้อสงสัย TCAS คืออะไร ? สอบที่ไหน ? ยื่นคะแนนอย่างไร ?

สำหรับน้อง ๆ ม.6 ที่กำลังจะก้าวเข้าสู้รั้วมหาวิทยาลัย พี่ก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าน้อง ๆ คงจะได้ยินคำว่า “TCAS” กันมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่า TCAS คืออะไร ? สอบที่ไหน ? ยื่นคะแนนอย่างไร ? หรือ TCAS มีความสำคัญอย่างไรต่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ? ฯลฯ เรียกได้ว่าสารพัดคำถามเกี่ยวกับ TCAS เพราะฉะนั้นในวันนี้พี่จะขอมาปิดจบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ TCAS ให้น้อง ๆ เองค่ะ และถ้าพร้อมแล้ว เราไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจนี้พร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ18 June 2024
ปิดจบทุกข้อสงสัย TGAT TPAT คืออะไรนะ ?

ปิดจบทุกข้อสงสัย TGAT TPAT คืออะไรนะ ?

คำถามที่ว่า “TGAT TPAT คืออะไร ?” คงจะเป็นคำถามที่น้อง ๆ และผู้ปกครองเกิดความสงสัยเพราะยังไม่คุ้นชินกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรูปแบบนี้ การสอบTGAT TPAT ถือได้ว่าเป็นการสอบรูปแบบใหม่(ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2566 เป็นครั้งแรก) และทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาอีกว่า...จะต้องอ่านหรือเตรียมตัวอย่างไรในการสอบ TGAT TPAT ? ซึ่งในวันนี้เราก็ได้สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ TGAT TPAT มาฝากค่ะ ซึ่งรับรองเลยว่าถ้าอ่านบทความนี้จบน้อง ๆ จะสามารถเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน และถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าการสอบ TGAT TPAT มันคืออะไรกันแน่ ?

โพสต์เมื่อ14 June 2024

POPULAR ARTICLE

รวมลิสต์ของจำเป็นของเด็กหอ ย้ายหอใหม่แล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

รวมลิสต์ของจำเป็นของเด็กหอ ย้ายหอใหม่แล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

โพสต์เมื่อ18 May 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram