Renthub Logo
Home Icon

กู้ยืมเงิน กยศ. ทำยังไง ? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

BY
Vivian B.
โพสต์เมื่อ
16 June 2024
กู้ยืมเงิน กยศ. ทำยังไง ? ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการ “กู้ยืมเงิน กยศ.” อยู่ล่ะก็ บทความนี้พี่ก็ได้สรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กยศ. ในเรื่องต่าง ๆ มาฝากค่ะ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับข้อมูลการทำเรื่องขอกู้ยืมเงิน กยศ. พร้อม ๆ กันเลย

 

กยศ. คืออะไร ?

กยศ. มีชื่อเต็ม ๆ ว่า “กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ซึ่งเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมไปถึงยังช่วยในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพให้กับน้อง ๆ อีกด้วย และเมื่อน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาเรียนจบแล้ว ก็จะต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด (ซึ่งดอกเบี้ยของ กยศ. ค่อนข้างที่จะต่ำมาก ๆ ฉะนั้นเมื่อเรียนจบแล้ว อย่าลืมผ่อนชำระคืนกันน้าา เพื่อที่ กยศ.จะได้นำเงินไปหมุนเวียนให้กับน้อง ๆ รุ่นต่อไป) 

 

คุณสมบัติผู้กู้ กยศ. ปี 2567

กองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา หรือ กยศ. ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

1.เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 • รายได้ครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
 • ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญาตรี และปริญญาตรี
 • อายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงิน เมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • มีการทำประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ

2. เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

 • กู้ยืมค่าเล่าเรียน ไม่จำกัดรายได้ของครอบครัว 
 • กู้ยืมเงินค่าครองชีพ รายได้ของครอบครัวต้องไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. อนุปริญญาตรี ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี ในปีการศึกษาที่ยื่นคำขอกู้
 • ทำประโยชน์ต่อสังคม และสาธารณะ

สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้ กยศ. อื่น ๆ มีดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • ศึกษาในสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกัน
 • มีผลการเรียนดี
 • มีความประพฤติดี
 • ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงาน และรับเงินเดือน หรือค่าจ้างในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ในลักษณะเต็มเวลา
 • ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุนเว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดชำระหนี้ และได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือชำระหนี้ตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว

 

เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืม กยศ.

เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ยืม กยศ.jpg

ผู้กู้ยืมรายใหม่/รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา/ ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร

1. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล  

 • ผู้กู้ยืม 
 • บิดา มารดา (ผู้แทนโดยชอบธรรม*)/ผู้ปกครอง 
 • คู่สมรส (ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ผู้กู้ยืม 

 • บิดา มารดา (ผู้แทนโดยชอบธรรม*)/ผู้ปกครอง 
 • คู่สมรส (ถ้ามี)

3. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ของครอบครัว

 • กรณีมีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน
 • กรณีไม่มีรายได้ประจำ/ไม่มีรายได้ เช่น ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกร ใช้แบบฟอร์ม กยศ.102 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/ หัวหน้าสถานศึกษา

* กรณีผู้กู้ยืมอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมผู้กู้ยืมต้องเตรียมเอกสาร กรอกเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน รายละเอียดชัดเจนโดยสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเอกสารต่างๆ หรือสแกนเอกสารเป็นแนวตั้ง เพื่อแนบไฟล์เข้าระบบ DSL

 • PDF / JPEG / GIF / TIFF / PNG ขนาดไม่เกิน 10 MB
 • เอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร
 • สำเนาบัตรฯ ไม่หมดอายุ ขีดฆ่าหรือปิดทับข้อมูลศาสนาตาม พ.ร.บ.คุมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 • เอกสารต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่จะบันทึกในระบบ
 • หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล ผู้กู้ยืมสามารถเขียนได้ แต่ทั้งนี้ต้องให้เจ้าของเอกสารลงชื่อด้วยตนเอง

 

ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ระบบ DSL

1. การเตรียมการให้กู้ยืมเงิน (เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของสถานศึกษา)

2. การรายงานสถานภาพการศึกษา

 • รายงานโดยสถานศึกษา (เป็นขั้นตอนการดำเนินงานของสถานศึกษา)
 • รายงานโดยผู้กู้ยืมเงิน

3. การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติคำขอกู้ยืมเงิน

 • นักเรียน / นักศึกษา ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
  - ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DSL ผ่านทางแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือผ่านเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th
  - ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบให้มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบ และรอการพิจารณาอนุมัติจากกองทุน
 • สถานศึกษาตรวจสอบคำขอกู้ยืมเงิน
 • ระบบหรือกองทุนอนุมัติคำขอกู้ยืมเงิน

4. การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน

 • ผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนลงนามสัญญากู้ยืมเงิน
 • การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน

5. การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน

 • สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามที่ลงทะเบียนจริง
 • ผู้กู้ยืมเงินยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

6. การลงนามกับตัวแทน (สถานศึกษา) 

 • การลงนามสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมแบบกระดาษ สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปลี่ยนหลักสูตร หรือสาขาวิชา
 • การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมแบบกระดาษ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี

7. การคืนเงินโดยผู้กู้ยืมเงิน

 • กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน
 • กรณียกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน (แล้วแต่กรณี)

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กศย. เพิ่มเติมได้ที่ https://www.studentloan.or.th

 

รายละเอียดทั้งหมดที่พี่ได้กล่าวไปข้างต้น คงจะเป็นประโยชน์ให้แก่น้อง ๆ ที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ และไว้โอกาสหน้าพี่จะนำข้อมูลดี ๆ อะไรมาฝากอีก น้อง ๆ ก็สามารถติดตามได้ที่ Renthub Blog : บทความที่รวบรวมทุก Lifestyle ของชาวเด็กหอ 

RELATED ARTICLES

อัปเดตคำอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ ปี 2024

อัปเดตคำอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ ปี 2024

การอวยพรวันเกิดไม่ว่าจะเป็นผ่านคำพูดหรือผ่านตัวอักษร เราก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่า...เจ้าของวันเกิดจะต้องรู้สึกมีความสุขที่สุด เพราะการอวยพรวันเกิดถือได้ว่าเป็นการแสดงความรัก ความเอาใจใส่และความห่วงใยในรูปแบบหนึ่ง แต่มันจะดีกว่าไหม ถ้าเราเพิ่มเติมความพิเศษด้วยการอวยพรวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งในวันนี้เราก็มีคำอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ได้กับคุณพ่อคุณแม่ คนรัก เพื่อน หรือแม้แต่พี่น้อง พร้อมกับคำแปลภาษาไทยมาให้คุณได้เลือกใช้กันค่ะ

โพสต์เมื่อ23 July 2024
รวมรายชื่อ บริษัทเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ที่น่าเอาไว้ใต้หอพัก

รวมรายชื่อ บริษัทเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ที่น่าเอาไว้ใต้หอพัก

ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าการมีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญใต้หอพัก ได้กลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอันดับต้น ๆ ที่ผู้เช่ามักจะถามหา ส่งผลให้เจ้าของหอพักอพาร์ทเม้นท์หลาย ๆ แห่ง เริ่มมองหาสิ่งอำนวยความสะดวกในส่วนนี้มาไว้บริเวณใต้หอพักกันเพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นผู้เช่าแล้ว ผู้คนโดยรอบก็ยังถือได้ว่าเป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่จะแวะเวียนมาใช้บริการเครื่องซักผ้าบริเวณใต้หอพักอีกด้วย ดังนั้นในวันนี้เราจึงได้รวบรวมรายชื่อบริษัทเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่น่าเอาไว้ใต้หอพักมาฝาก

โพสต์เมื่อ20 July 2024

POPULAR ARTICLE

รวมลิสต์ของจำเป็นของเด็กหอ ย้ายหอใหม่แล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

รวมลิสต์ของจำเป็นของเด็กหอ ย้ายหอใหม่แล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

โพสต์เมื่อ18 May 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2024, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram