Renthub Logo
ค้นหาบทความsearch
Home Icon
HOMEHOW TOLIFESTYLEREVIEWDECORATIONLAWNEWS & EVENTS

ไปยังเว็บไซต์ RentHub

เช็คให้ดี “องค์ประกอบสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน” เพื่อสร้างหอพัก/อพาร์ทเม้นท์

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
01 February 2023
เช็คให้ดี “องค์ประกอบสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน” เพื่อสร้างหอพัก/อพาร์ทเม้นท์

สำหรับใครที่มีแพลนจะซื้อหรือขายที่ดินเพื่อสร้างหอพัก/อพาร์ทเม้นท์อยู่ล่ะก็ บทความนี้ทางทีมงาน Renthub ก็ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับ “สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน” มาฝาก ว่าองค์ประกอบสำคัญภายในสัญญานั้นจะต้องมีอะไรบ้าง ? หรือมีขั้นตอนการเขียนอย่างไร ? เพื่อให้ทั้งตัวผู้ที่จะขายหรือผู้ที่จะซื้อได้รับความเป็นธรรมกันทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพื่อสร้างหอพัก/อพาร์ทเม้นท์พร้อมๆ กันเลย

สัญญาจะซื้อจะขายคืออะไร ?

อันดับแรกเราจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับสัญญาจะซื้อจะขายกันก่อน โดยสัญญาจะซื้อจะขาย คือ สัญญาที่ถูกร่างขึ้นเพื่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้จะซื้ออสังหาริมทรัพย์และผู้จะขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะถือว่าเป็นการแสดงเจตนาของฝ่ายผู้จะซื้อว่าต้องการจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ของผู้จะขายจริงๆ โดยจะมีการวางเงินมัดจำไว้เป็นหลักประกัน ว่าจะมีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างกันตามระยะเวลาที่ระบุไว้ภายในสัญญา อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตนาของผู้ที่จะขายว่าจะไม่ขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับบุคคลอื่นในช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา

องค์ประกอบสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขาย

1.รายละเอียดการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย

รายละเอียดในส่วนนี้มักจะเป็นบริเวณส่วนหัวของสัญญา โดยจะทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลาและสถานที่ที่มีการจัดทำสัญญาฉบับนี้ขึ้นมา ซึ่งถ้าไม่มีการกำหนดวันเวลาเริ่มต้นในตัวสัญญา ก็จะให้ถือว่าเริ่มนับผลตั้งแต่วันที่ใบสัญญาฉบับนี้ปรากฎขึ้น

2.ข้อมูลที่แสดงตัวตนของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

โดยรายละเอียดในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย ชื่อ – นามสกุล/อายุ/ที่อยู่ของผู้จะซื้อและผู้จะขาย โดยอาศัยรายละเอียดตามที่แสดงบนบัตรประชาชน ซึ่งสำเนาบัตรประชาชนจะเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ อีกทั้งในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินเรื่องแทน ก็จะต้องมีการระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจและวันที่ที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจลงไปด้วยในส่วนนี้

3.รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดของอสังหาฯ ที่จะซื้อขายกัน พร้อมกับคำรับรองของผู้จะขายว่าอสังหาฯที่นั้นๆ ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งตัวอย่างรายละเอียดของอสังหาฯ ก็เช่น ชื่อโครงการอาคารชุด, เลขทะเบียนอาคารชุด, เลขที่โฉนดที่ดิน, ตำแหน่งที่ของโครงการ, เลขที่โฉนดที่ดิน (น.ส. 4 จ.), บ้านเลขที่, ที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ขนาดเนื้อที่และจำนวนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เป็นต้น

4.ราคาขายและรายละเอียดการชำระเงิน

รายละเอียดในส่วนต่อมาก็คือ “ราคาขายและรายละเอียดการชำระเงิน” ซึ่งจะต้องมีการระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวอักษร พร้อมกับมีการแจกแจงไว้อย่างชัดเจนว่าราคาจะซื้อจะขายมีส่วนที่แบ่งออกมาเพื่อวางมัดจำเป็นจำนวนเงินกี่บาท จะต้องชำระเป็นเงินสดหรือชำระผ่านเช็ค(ถ้าชำระผ่านเช็คจะต้องระบุธนาคาร สาขา เลขที่เช็ค และวันที่/จำนวนเงินที่สั่งจ่าย) อีกทั้งในกรณีที่ซื้อขายแบบเงินผ่อน ภายในสัญญาจะต้องระบุว่ารวมเงินดาวน์แล้วเป็นจำนวนกี่บาท ? แบ่งผ่อนชำระเป็นกี่งวด ? งวดละกี่บาท กำหนดชำระทุกวันที่เท่าไหร่ ? เป็นต้น

5.การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

สำหรับรายละเอียดในส่วนนี้ก็คือ ภายในสัญญาจะซื้อจะขายจะต้องระบุวันที่และสถานที่ที่จะมีการทำสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ รวมไปถึงต้องระบุเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย อาทิเช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่านายหน้า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อีกทั้งต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าฝ่ายผู้จะขายหรือผู้จะซื้อ ใครเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ และคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ ?

6.รายละเอียดการส่งมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ในส่วนนี้จะมีการระบุว่าผู้จะซื้อจะสามารถทำการเข้าตรวจสอบทรัพย์สินก่อนโอนกรรมสิทธิ์ได้เมื่อไหร่ ? และเมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ จึงจะดำเนินไปสู่ขั้นตอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป รวมทั้งระบุว่าผู้จะขายจะส่งมอบอสังหาฯภายในระยะเวลากี่วันหลังจากมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

7.การผิดสัญญาและการระงับสัญญาจะซื้อจะขาย

รายละเอียดในส่วนนี้จะกล่าวถึงการบังคับใช้ของสัญญาจะซื้อจะขาย ว่าจะเกิดผลอย่างไรหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาขึ้นมา โดยส่วนใหญ่แล้วจะแบ่งการผิดสัญญาออกเป็น 2 กรณี คือ...

  • 7.1 ผู้จะซื้อผิดสัญญา - หากผู้จะซื้อผิดสัญญาไม่ไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์และชำระเงินส่วนที่เหลือ ในกรณีนี้สัญญาฯ ให้ผู้จะขายริบเงินมัดจำที่วางไว้ตอนทำสัญญาจะซื้อจะขายทั้งหมดได้
  • 7.2 ผู้จะขายผิดสัญญา - หากผู้จะขายผิดสัญญาไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ผู้จะซื้อ สัญญาฯ ให้สิทธิผู้จะซื้อสารมารถฟ้องร้องบังคับให้ผู้จะขายปฏิบัติตามสัญญาฯ ได้ รวมไปถึงการขอรับเงินมัดจำคืน หรือสามารถฟ้องร้องให้ขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้จะซื้อได้

8.ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ

สำหรับข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ก็คือ ข้อตกลงที่มีการเพิ่มขึ้นมาระหว่างคู่สัญญา เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (รายละเอียดในส่วนนี้จะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้จะซื้อและผู้จะขายเป็นหลัก)

9.การลงชื่อของคู่สัญญาและพยาน

รายละเอียดในส่วนถัดมาก็คือ “การลงชื่อของคู่สัญญาและพยาน” โดยผู้จะซื้อและผู้จะขายต้องลงลายมือชื่อในสัญญาฯ พร้อมทั้งพยานอีกฝ่ายละ 1 คน ร่วมลงชื่อรับทราบในสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับและมีข้อความถูกต้องตรงกัน มอบให้คู่สัญญาฯ เก็บไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

10.แนบสำเนาเอกสารต่างๆ ท้ายสัญญา

ให้ผู้จะซื้อและผู้จะขายแนบเอกสารต่างๆ ไว้ท้ายสัญญา อาทิเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาโฉนดห้องชุดหรือที่ดิน เป็นต้น

รายละเอียดที่เราได้กล่าวไปข้างต้น ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จำเป็นจะต้องมีภายในสัญญาจะซื้อจะขาย ดังนั้นใครที่กำลังจะซื้อหรือขายที่ดินเพื่อสร้างหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ คุณก็อย่าลืมตรวจเช็ครายละเอียดภายในสัญญาฯ ว่ามีครบถ้วนตามข้อมูลที่เราได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นหรือไม่ และไว้โอกาสหน้าทีมงาน Renthub จะนำข้อมูลดีๆ อะไรมาฝากคุณอีก คุณก็สามารถติดตามข้อมูลที่น่าสนใจได้ที่ Renthub Blog : บทความสำหรับชาวหอพัก/อพาร์ทเม้นท์

ทั้งนี้เจ้าของหอพัก/อพาร์ทเม้นท์สามารถตอบลูกค้าได้แบบ Realtime และเลื่อนประกาศได้ง่ายๆ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “Renthub Manager App” สามารถดาวน์โหลดได้ที่ > คลิก (รองรับทั้งระบบ IOS และ Android)

RELATED ARTICLES

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

เม้นท์ เจ้าของหอพักมือใหม่ต้องรีบเข้ามาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะวันนี้ Renthub ได้นำวิธีการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาสำหรับหอพัก/อพาร์ทเม้นท์มาฝาก!

โพสต์เมื่อ19 May 2023
เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

ผู้ประกอบการหอพักท่านใด ที่ต้องการรีไฟแนนซ์หอพัก คงต้องรีบมาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะ Renthub ได้รวบรวมข้อมูลที่คุณต้องรู้มาฝาก!

โพสต์เมื่อ06 November 2021

POPULAR ARTICLE

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดว่าการเช็คราคาประเมินที่ดินเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เราก็คงจะต้องขอบอกเลยว่าคุณคิด “ผิด” เพราะในปัจจุบันนี้กรมธนารักษ์และกรมที่ดินได้เปิดให้ประชาชนสามารถเช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต อีกทั้งเจ้าของหอพักหรือผู้ที่กำลังมองหาทำเลเพื่อสร้างหอพักอพาร์ทเม้นท์คุณก็สามารถเช็คราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน ดังต่อไปนี้...

โพสต์เมื่อ09 February 2024
อัปเดต "ภาษีธุรกิจให้เช่าหอพักอพาร์ทเม้นท์" ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

อัปเดต "ภาษีธุรกิจให้เช่าหอพักอพาร์ทเม้นท์" ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

สำหรับในบทความนี้ทางทีมงาน Renthub ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับภาษีธุรกิจการให้เช่าหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ที่ต้องรู้มาฝาก เพื่อให้เจ้าของหอพักอพาร์ทเม้นท์หรือผู้ที่มีแพลนจะเปิดกิจการหอพักอพาร์ทเม้นท์ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีของธุรกิจประเภทนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลทั้งหมดทีมงานฯ ได้นำมาจาก “กองกฎหมาย กรมสรรพากร” และถ้าพร้อมแล้ว เราไปพบกับ “ภาษีธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” พร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 January 2024
เตรียมตัวให้พร้อม! สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2566

เตรียมตัวให้พร้อม! สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2566

ในช่วงเวลาสิ้นปี นอกเหนือจากกลิ่นอายของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คนไทย(ผู้มีรายได้)ทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยก็คือ “การยื่นภาษี” ซึ่งในวันนี้เราก็จะขอมากล่าวถึงรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำไปหักออกจากเงินได้ที่ต้องเสียภาษี เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน ทั้งนี้ในปี 2566 รายการลดหย่อนภาษีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากปี 2565 และรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงานได้นำมาฝากพร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 November 2023
เวนคืนที่ดินคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

เวนคืนที่ดินคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

หลาย ๆ คน คงจะเคยได้ยินคำว่า “เวนคืนที่ดิน” กันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะ ? แต่เราก็เชื่อได้เลยค่ะว่าไม่มีใครที่จะอยากโดนเวนคืนที่ดินอย่างแน่นอน เพราะว่าเราจะต้องสูญเสียที่อยู่หรือที่ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ทดแทนให้ก็ตาม และในวันนี้เราจึงจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับการเวนคืนที่ดิน ว่ามันคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? และเรามีวิธีการเช็คพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงจะโดนเวนคืนที่ดินหรือไม่มาฝากอีกด้วยค่ะ

โพสต์เมื่อ16 November 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram