Renthub Logo
ค้นหาบทความsearch
Home Icon
HOMEHOW TOLIFESTYLEREVIEWDECORATIONLAWNEWS & EVENTS

ไปยังเว็บไซต์ RentHub

ภาษีมรดกคืออะไร ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

BY
Natni P.
โพสต์เมื่อ
25 July 2023
ภาษีมรดกคืออะไร ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

หลายๆ คน คงจะกำลังสงสัยอยู่ว่า “ภาษีมรดก” คืออะไร ? ใครจะต้องจ่ายภาษีมรดก ? เพราะฉะนั้นในวันนี้ทางทีมงาน Renthub จึงได้สรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับภาษีมรดกในแบบฉบับที่เข้าใจได้ง่ายๆ มาฝากเหมือนเช่นเคย ซึ่งถ้าพร้อมแล้ว เราไปติดตามข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีมรดกพร้อมๆ กันเลย

ภาษีมรดกคืออะไร ?

ภาษีมรดก (Inheritance Tax) คือ ภาษีที่กรมสรรพากรเรียกเก็บจากผู้ที่ได้รับมรดก โดยต้องมีมูลค่ามรดกที่ได้รับเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป ถึงจะสามารถเรียกเก็บภาษีมรดกได้ ซึ่งอัตราในการเรียกเก็บภาษีมรดกคือ 5 – 10% จากมรดกในส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ทรัพย์สินมรดกที่จะต้องเสียภาษี ตามกฎหมายได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ได้ แก่ "สังหาริมทรัพย์" และ "อสังหาริมทรัพย์" โดยจะมีการแบ่งออกเป็น 5 ประเภทย่อยๆ ดังนี้

 1. อสังหาริมทรัพย์ : บ้าน คอนโด หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ (ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ)
 2. เงินฝาก : เงินฝากในธนาคาร หรือเงินในรูปแบบอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน (ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ)
 3. หลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : หุ้น หุ้นกู้ ตราสารหนี้ หน่วยลงทุนและตราสารอนุพันธ์ต่างๆ ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้
 4. ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน : รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ เรือ เครื่องบิน ฯลฯ ทั้งที่จดทะเบียนในประเทศไทยและต่างประเทศ
 5. ทรัพย์สินทางการเงิน : ที่จะถูกกำหนดเพิ่มขึ้นตามกฎหมายในอนาคต

อัตราการเก็บภาษีมรดก

อัตราในการเก็บภาษีมรดกนั้น จะมีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่มั่นคงและมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ชัดเจน โดยทางทีมงานได้สรุปออกมาเป็นข้อๆ ดังนี้

 • ผู้ที่ได้รับมรดกเป็นบุพการี พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย หรือผู้สืบสันดาน เช่น ลูก หลาน เหลน จะเสียภาษีมรดกอยู่ที่ 5%
 • ผู้ที่ได้รับมรดกเป็นสามี ภรรยา ที่ได้มีการจดทะเบียนสมรส ไม่ต้องเสียภาษีมรดก
 • ผู้ที่ได้รับมรดกเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้มรดก จะเสียภาษีมรดกอยู่ที่ 10%

และในกรณีที่มีการยกมรดกให้หน่วยงานรัฐหรือยกให้แก่สาธารณะ มรดกก้อนนั้นจะได้รับการรยกเว้นภาษีมรดก

ใครบ้างที่จะต้องเสียภาษีมรดก ?

คำตอบง่ายๆ ของคำถามนี้เลยก็คือ...”ผู้ที่จะต้องเสียภาษีมรดกก็คือผู้ที่ได้รับมรดก” โดยอัตราการเสียภาษีมรดก ก็ตามรายละเอียดที่เราได้กล่าวไปเมื่อข้างต้น ทั้งนี้มูลค่าของมรดกจะต้องเกิน 100 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่ได้รับมรดกจะต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท โดยรายละเอียดของผู้ที่จะได้รับมรดกมีดังนี้

บุคคลธรรมดา

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 • เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย แต่หากได้รับมรดกที่อยู่ในประเทศไทยจะเสียภาษีเฉพาะมรดกที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย

หากผู้รับมรดกที่เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หากอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ก็จะต้องเสียภาษีมรดกเช่นกัน

 • เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศไทย
 • เป็นนิติบุคคลที่ผู้มีสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในขณะมีสิทธิได้รับมรดก
 • เป็นนิติบุคคลที่ผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีอำนาจบริหารกิจการเกินกึ่งหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอำนาจบริหารกิจการทั้งหมด

ในกรณีที่นิติบุคคลไม่มีสัญชาติไทย และหากได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ให้เสียภาษีจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

หากไม่ยอมเสียภาษีมรดกจะเกิดอะไรขึ้น ?

หากได้รับมรดกไปแล้ว แต่หลีกหนีไม่ยอมเสียภาษีมรดก เราก็ขอบอกเลยว่ามีความผิดทางกฎหมายแบบเต็มๆ ซึ่งบทลงโทษจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

บทลงโทษสำหรับบุคคลธรรมดา

 • หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ม.60) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท
 • หากไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน หรือไม่ยอมตอบคำถามของเจ้าพนักงานประเมิน หรือของประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • หากทำลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึด หรืออายัด ให้แก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 400,000 บาท
 • หากจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จ หรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี หรือให้ความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงหรือใช้อุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี หรือแนะนำหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทลงโทษสำหรับนิติบุคคล

หากผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคล ต้องรับโทษ โดยถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

รายละเอียดทั้งหมดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ “ภาษีมรดก” ที่ทางทีมงาน Renthub ได้สรุปใจความสำคัญมาฝาก ซึ่งหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท ก็ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่จะกลายเป็นมรดกให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไป ดังนั้นหากคุณศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยทำให้คุณสามารถวางแผนทางการเงินและวางแผนชีวิตในอนาคตได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

: Renthub Blog บทความที่รวมทุกๆ เรื่องราวของชาวหอพัก

RELATED ARTICLES

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

How to วิธีขอติดตั้งน้ำประปาหอพัก อพาร์ทเม้นท์

เม้นท์ เจ้าของหอพักมือใหม่ต้องรีบเข้ามาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะวันนี้ Renthub ได้นำวิธีการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาสำหรับหอพัก/อพาร์ทเม้นท์มาฝาก!

โพสต์เมื่อ19 May 2023
เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

เตรียมตัวรีไฟแนนซ์หอพักอพาร์ทเม้นท์ควรรู้เรื่องอะไรบ้าง ?

ผู้ประกอบการหอพักท่านใด ที่ต้องการรีไฟแนนซ์หอพัก คงต้องรีบมาอ่านบทความนี้แบบด่วนๆ เพราะ Renthub ได้รวบรวมข้อมูลที่คุณต้องรู้มาฝาก!

โพสต์เมื่อ06 November 2021

POPULAR ARTICLE

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

เปิดวิธี "เช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ 2567" ทำเองได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดว่าการเช็คราคาประเมินที่ดินเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เราก็คงจะต้องขอบอกเลยว่าคุณคิด “ผิด” เพราะในปัจจุบันนี้กรมธนารักษ์และกรมที่ดินได้เปิดให้ประชาชนสามารถเช็คราคาประเมินที่ดินออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต อีกทั้งเจ้าของหอพักหรือผู้ที่กำลังมองหาทำเลเพื่อสร้างหอพักอพาร์ทเม้นท์คุณก็สามารถเช็คราคาประเมินที่ดินได้ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน ดังต่อไปนี้...

โพสต์เมื่อ09 February 2024
อัปเดต "ภาษีธุรกิจให้เช่าหอพักอพาร์ทเม้นท์" ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

อัปเดต "ภาษีธุรกิจให้เช่าหอพักอพาร์ทเม้นท์" ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

สำหรับในบทความนี้ทางทีมงาน Renthub ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับภาษีธุรกิจการให้เช่าหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ที่ต้องรู้มาฝาก เพื่อให้เจ้าของหอพักอพาร์ทเม้นท์หรือผู้ที่มีแพลนจะเปิดกิจการหอพักอพาร์ทเม้นท์ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีของธุรกิจประเภทนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลทั้งหมดทีมงานฯ ได้นำมาจาก “กองกฎหมาย กรมสรรพากร” และถ้าพร้อมแล้ว เราไปพบกับ “ภาษีธุรกิจให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” พร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 January 2024
เตรียมตัวให้พร้อม! สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2566

เตรียมตัวให้พร้อม! สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2566

ในช่วงเวลาสิ้นปี นอกเหนือจากกลิ่นอายของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คนไทย(ผู้มีรายได้)ทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยก็คือ “การยื่นภาษี” ซึ่งในวันนี้เราก็จะขอมากล่าวถึงรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำไปหักออกจากเงินได้ที่ต้องเสียภาษี เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน ทั้งนี้ในปี 2566 รายการลดหย่อนภาษีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากปี 2565 และรายการลดหย่อนภาษีปี 2566 จะมีอะไรบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงานได้นำมาฝากพร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 November 2023
เวนคืนที่ดินคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

เวนคืนที่ดินคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

หลาย ๆ คน คงจะเคยได้ยินคำว่า “เวนคืนที่ดิน” กันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะคะ ? แต่เราก็เชื่อได้เลยค่ะว่าไม่มีใครที่จะอยากโดนเวนคืนที่ดินอย่างแน่นอน เพราะว่าเราจะต้องสูญเสียที่อยู่หรือที่ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ทดแทนให้ก็ตาม และในวันนี้เราจึงจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับการเวนคืนที่ดิน ว่ามันคืออะไร ? ได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ? และเรามีวิธีการเช็คพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงจะโดนเวนคืนที่ดินหรือไม่มาฝากอีกด้วยค่ะ

โพสต์เมื่อ16 November 2023
Renthub Logo

บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จํากัด
เลขที่ 242, 244, 246 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A210A ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-105-4287

COPYRIGHT © 2019, ZIMPLE MEDIA CO.,LTD, ALL RIGHTS RESERVED.

FOLLOW UP

Facebook
Line
Youtube
Instagram